Ticaret Sicili Tasdiknamesinin Geçerlilik Süresi

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ

GENEL YAZISI

Tarihi: 18/12/2013
Sayısı: 121
Konusu: Defter onaylama işlemlerinde yaşanan bazı tereddütler hk.

İlgi: a) 19.12.2012 tarihli ve Hukuk – 24667 (129) sayılı genel yazı.
b) 13.02.2013 tarihli ve Hukuk – 3239 (19) sayılı genel yazı.
c) 02.12.2013 tarihli ve Hukuk – 20613 (117) sayılı genel yazı.

1) Bilindiği üzere; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 64’üncü maddesinin 3’üncü fıkrasında fiziki ortamda tutulan yevmiye defteri, defteri kebir ve envanter defteri ile dördüncü fıkrada sayılan defterlerin açılış onaylarının, kuruluş sırasında ve kullanılmaya başlanmadan önce noter tarafından yapılacağı ve açılış onayının noter tarafından yapıldığı hâllerde noterin, ticaret sicili tasdiknamesini aramak zorunda olduğu” hükmüne yer verilmiş ve aynı konuya ilgi (a) genel yazı ile duyurulan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığının müştereken hazırladığı “Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ”de de değinilmiştir.

27.01.2013 tarih ve 28541 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Ticaret Sicil Yönetmeliği ile yürürlükten kaldırılan Ticaret Sicili Tüzüğü’nün 104’üncü maddesinde, ticaret sicili tasdiknamesinin süresinin bir yıl olduğunun belirtilmesine karşın, Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 16’ncı maddesinde bu süreye yer verilmemiş ve sicil tasdiknamesinin, tasdiknamede yer alan bilgilerde herhangi bir değişiklik olmadığı veya yenisi düzenlenmediği sürece geçerli olacağı hükmü getirilmiştir. Bu hüküm nedeniyle, 27.01.2013 tarihinden önce verilmiş ticaret sicil tasdiknamelerinin geçerli olup olmadığı hususunda noterlikler arasında farklı görüşler olduğu anlaşıldığından konu, Yönetim Kurulunun 17.12.2013 günlü toplantısında görüşülmüş ve 27.01.2013 tarih ve 28541 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Ticaret Sicil Yönetmeliği ile Ticaret Sicili Tüzüğü’nün yürürlükten kaldırılmış bulunması, ilgi (c) genel yazı ile duyurulan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığının müştereken hazırladığı Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’de de, 27.01.2013 tarihinden önce düzenlenmiş ticaret sicil tasdiknamelerinin geçersiz olduğuna ilişkin bir düzenlemeye yer verilmemiş olması nedeniyle, 27.01.2013 tarihinden önce verilmiş ticaret sicil tasdiknamelerinin de, tasdiknamelerde yer alan bilgilerde herhangi bir değişikliğin bulunmaması halinde geçerli olduğuna ve bu tasdiknamelerin de esas alınmak suretiyle defter açılış onaylarının yapılabileceğine karar verilmiştir.

2) İlgi (a) genel yazı ile duyurulan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığının müştereken hazırladığı Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ’in 13’üncü maddesinin, ilgi (c) genel yazıyla değiştirildiği duyurulan 6’ncı fıkrasında, pay ve yönetim kurulu karar defterinin yenilenmesinin gerektiği durumlarda açılış onayı yapılacak yeni defterin, kullanımına son verilecek defterle veya zayi edilmişse zayi belgesi ile birlikte notere ibraz edileceği ve yeni defterinin açılış onayının yapıldığı sırada noterin, eski deftere veya zayi belgesine yeni defterin açılış onayının yapıldığını tarih ve sayı belirtmek suretiyle şerh düşeceğinin ve ilgi (b) genel yazının 2’nci maddesinin (a) bendinde de “Pay (ve yönetim kurulu) defterinin sayfalarının bitmiş olması, pay (ve yönetim kurulu) defterinin zayi olması veya defterin fiziksel olarak mevcut olmasına rağmen herhangi bir nedenle kullanılamaz hale gelmesi durumlarının pay (ve yönetim kurulu) defterinin yenilenmesini gerektiren haller olduğunun” açıklanmasına rağmen, bir kısım noterliklerde bu hususa dikkat edilmediği ve 2014 yılında kullanılacak yönetim kurulu defterlerinin açılış onaylarının yapılması sırasında 2013 yılı için açılan ve yıl sonuna kadar kullanılması gereken defterin de istenilerek yukarıda belirtilen şerhin verildiği Birliğimize ulaşan bilgilerden öğrenilmiştir.

Bu itibarla; pay ve yönetim kurulu karar defterinin yenilenmesinin gerektiği durumlarda (sözü edilen defterlerin, sayfalarının bitmiş olması, zayi olması veya fiziksel olarak mevcut olmasına rağmen herhangi bir nedenle kullanılamaz hale gelmesi durumlarında) noterin, eski deftere veya zayi belgesine yeni defterin açılış onayının yapıldığını tarih ve sayı belirtmek suretiyle şerh düşmesi icap etmekte, bunun dışında 2014 yılında kullanılacak pay veya yönetim kurulu defterlerinin açılış onaylarının yapılması sırasında 2013 yılı için açılan ve yıl sonuna kadar kullanılacak, 2014 yılında da kapanışları yapılacak bu defterlere belirtilen şerhin verilmesi gerekmemektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
Saygılarımla,

Yunus TUTAR Başkan

(GENEL YAZI:121)