Anonim İle Limited Şirketlerin Açık Adreslerini Şirket Sözleşmesinde Belirtmeleri Zorunlu Mudur?

ANONİM İLE LİMİTED ŞİRKETLER AÇIK ADRESLERİNİ ŞİRKET SÖZLEŞMESİNDE BELİRTMEK ZORUNDA MIDIR?

Soner ALTAŞ

Mali Çözüm Dergisi, Ocak-Şubat 2016

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nun 124üncü maddesine göre anonim ile limited şirketler sermaye şirketi sayılmaktadır. 2014 yılı Haziran ayı itibariyle ülkemizde faaliyet gösteren 850.548 adet ticaret şirketinden 94.828 adedini anonim, 713.861 adedini de limited şirketler oluşturmaktadır. Anonim ve limited şirket kuruluşu için, kurucuların kendi aralarında yazılı bir şirket sözleşmesi tanzim etmeleri ve bu sözleşmeyi noter huzurunda imzalayıp ticaret sicili müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. Bu sözleşme, şirketin kuruluşundan sona ermesine kadar yürürlükte kalmakta ve bir anlamda şirket ortakları yönünden anayasa işlevini haiz bulunmaktadır.

Anonim şirketin esas sözleşmesinde yazılı olarak belirtilmesi gereken hususlar TTK’nın 339uncu maddesinde, limited şirketin sözleşmesinde açıkça yazılması gereken kayıtlar ise Kanunun 576ncı maddesinde sınırlı sayıda belirtilmiştir. Nitekim, eski Ticaret Kanununda da, anonim ile limited şirketin sözleşmesinde yer verilmesi gereken asgarî unsurlar açıkça düzenlenmişti. Her iki şirketin sözleşmesinde yazılı olarak yer alması gereken kayıtlardan birisi şirket merkezinin bulunduğu yerdir. Bu hükümden, şirket merkezinin açık adresinin sözleşmede yazılmasının gerekip gerekmediği uygulamada hala tereddütlere yol açmakta ve konu zaman zaman yargıya da intikal etmektedir. İşte bu çalışmada, anonim ile limited şirketin sözleşmesinde şirket merkezinin bulunduğu adresinin açıkça yazılıp yazılmayacağı hususu, yargı kararları ışığında, irdelenmektedir.

Ülkemizde faaliyet gösteren anonim ile limited şirketlerin büyük bir çoğunluğu 6762 sayılı eski Ticaret Kanunu döneminde kurulduğundan ve şirket sözleşmelerini o dönemde çıkarılan İç Ticaret 2003/3 sayılı Tebliğe uygun olarak düzenlemek zorunda kaldıklarından dolayı, sözleşmelerinde şirket merkezinin açık adresine ve adres değişikliğinden yeni adresin tescil ile ilan edilmemesinin şirketin fesih sebebi sayılacağına dair hükümlere yer vermişlerdir. Oysa, ne eski ne de yeni Ticaret Kanununda şirket merkezinin açık adresinin sözleşmede yer alacağına dair emredici bir hükme yer verilmemiştir.

Nitekim, bu husus Yargıtay kararı ile de tescil edilmiş ve ticaret sicili müdürlüğünün şirket adresinin sözleşmede belirtilmediği gerekçesiyle tescil talebini reddetmesi doğru bulunmamıştır. Bu çerçevede, sözleşmelerinde şirket merkezinin açık adresine, adres değişikliğinde yeni adresin ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirileceğine, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemesinin fesih sebebi sayılacağına dair hüküm bulunan anonim ile limited şirketlerin, sözleşme değişikliğine gitmeleri menfaatlerine olacaktır.


Makalenin tamamına aşağıdaki dosyadan ulaşabilirsiniz.

SIRKET ACIK ADRESI


13                           LTD7