Anonim şirket pay devri kararı ve damga vergisi

Pay devri kararı ve damga vergisi konulu yazıyı Sizinle paylaşıyoruz :

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ

Mali Danışmanlık – 367-14602
Ankara, 30.06.2011
Özü: Anonim şirket pay devri kararlarında damga vergisi hk.

G E N E L G E
( 5 )


…………………… NOTER ODASI BAŞKANLIĞINA
…………………… NOTERLİĞİNE

İLGİ: 14.02.2002 günlü ve Hukuk 2671 (2002/6) sayılı Genelgemiz.

Bilindiği gibi 1987/52 ve 1988/20 sayılı Genelgelerimiz esasları çerçevesinde Anonim Şirketlerin hisse devirleri sebebiyle devir eden ve devir alan arasında düzenlenen mukavele, senet vb. kağıtlar, devir bedeli üzerinden nispi damga vergisine tabi bulunmaktadır.
Diğer taraftan, ilgide kayıtlı 2002/6 sayılı Birliğimiz Genelgesinde;
– Taraflar arasında yapılan anonim şirket pay devir işleminin karar defterine yazılmasına dair yönetim kurulu kararlarında sadece yönetim kurulu üyelerinin imzasının olması durumunda, bu kağıdın, şirketin, damga vergisine tabi olmayan dahili işlemi vasfında mütalaa edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle de hisse devrine taraf olanların imzasını ihtiva etmeyen yönetim kurulu kararının örneğinin çıkarılması sırasında damga vergisi aranılmaması icabeder.
– Düzenlenen yönetim kurulu kararına yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra hisse devir eden ve devir alan tarafların da imza koymuş olması durumunda, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 2 nci maddesi hükmüne göre yönetim kurulu kararı aynı zamanda devir işlemini de ihtiva edeceğinden, bu kağıt, devir işlemine konu hissenin devir bedeli üzerinden bin de 7,5 nispetinde damga vergisine tabi tutulacaktır.
şeklinde görüş bildirilmiştir.
Ancak noterliklerimizden alınan müracaatlarda bu genelgenin uygulanmasında bazı haklı tereddütlerin meydana geldiği anlaşılmaktadır.
Şöyle ki;
1- Anonim şirket hisse devirlerinin pay defterine yazılması için alınan yönetim kurulu kararlarında, pay devredenlerin aynı zamanda yönetim kurulu üyeleri olabildiği, bu kişilerin kendi aralarında veya üçüncü şahıslara pay devrettikleri, bu hususun da tabii olarak yönetim kurulu kararında yer aldığı,
2- Bu manada pay devreden ve devir alan yönetim kurulu üyelerinin imzasını ihtiva eden yönetim kurulu kararlarının örneğinin çıkarılmasında damga vergisi uygulaması bakımından ne şekilde işlem yapılacağı,
hususlarının tereddütlerin kaynağını teşkil ettiği sonucuna varılmıştır.
Bu sebeple de Yönetim Kurulumuzun 21.06.2011 günlü toplantısında görüşülen konu hakkında aşağıdaki açıklamanın yapılması zorunlu görülmüştür.
Anonim şirket yönetim kurulunca;
“hisse devirlerinin kabul ve pay defterine işlenmesi”
hakkında alınan ve gerek üçüncü şahıslar ve gerekse yönetim kurulu üyeleri arasındaki pay devrine ilişkin bulunan ve pay devreden veya pay devir alan Yönetim Kurulu üyelerinin imzasını da ihtiva eden yönetim kurulu kararlarının, haricen yapılan pay devirlerinin, pay defterine yazılmasını sağlayan ve şirketin dahili işlemi vasfında bulunan bir karar olmak bakımından damga vergisine tabi tutulması mümkün bulunmamaktadır.
Sözü edilen kararların damga vergisine tabi tutulabilmesi, bu kararlarda 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 2 nci maddesi hükmü çerçevesinde pay devir sözleşmesi vasfında bulunan veya onun yerine geçen ikinci bir düzenleme veya şerhin varlığına bağlıdır.
Buna göre yönetim kurulu üyelerinin imzasını da ihtiva eden anonim şirket yönetim kurulu kararlarında, aynı zamanda, pay devrini sağlamak üzere pay devreden ve pay devir alan şahısların “pay devreden” ve “pay devir alan” sıfatı ile bu karara ayrıca imza koymaları durumunda, karar üzerinde düzenlenen bu şerh, pay devir sözleşmesi vasfı itibariyle damga vergisine tabi tutulabilecektir.
Dolayısıyla; bu nevi bir şerh bulunmayan yönetim kurulu kararlarına konu pay devrinin kimler arasında yapıldığına bakılmaksızın, bu kararlar yönünden damga vergisi uygulanması söz konusu değildir.
2002/6 sayılı Genelgemizin bu esaslar çerçevesinde değerlendirilmesi gerekmektedir.
Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.
Saygılarımla,

BAŞKAN YARDIMCISI
Handan BAYKAM
(Ankara 52. Noteri)

Scroll to Top