Bağımsız Denetçi Görüş Yazısı (1)

BAĞIMSIZ DENETÇİ TARAFINDAN DÜZENLENECEK OLAN GÖRÜŞ YAZILARI-1

Soner ALTAŞ

Dünya Gazetesi, 26 Kasım 2011

3Önceki yazılarımızda, 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu gereği bağımsız denetçiler tarafından şirketin ve şirketler topluluğunun finansal tablolarına, yönetim kurulunun yıllık faaliyetlerine ve riskin erken teşhisi ile yönetimi komitesine ilişkin olarak düzenlenecek olan raporlar üzerinde durulmuş idi.

Yeni TTK’ya göre, denetçi, düzenleyeceği denetim raporu haricinde, yapacağı denetimin sonucunu “görüş yazısı” ile de açıklamak zorundadır. Bu yazı, yeni kurulan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu’nun belirleyeceği esaslar çerçevesinde, denetimin konusu, türü, niteliği ve kapsamı yanında, denetçinin, denetimin sonucuna ilişkin değerlendirmelerini de içerecektir. Görüş yazısı, denetim raporundan farklıdır. Yeni TTK’ya göre görüş yazısı, üç türlü olabilir. Bunlar;

1. Olumlu görüş yazısı,
2. Sınırlı olumlu görüş yazısı,
3. Olumsuz görüş yazısıdır.

Bu üç yazı haricinde, yeni TTK’da, denetçiye, belli hallerin varlığında, görüş vermekten kaçınma imkanı da verilmektedir. Bu yazımızda olumlu görüş yazısına değinilecek, diğer görüş yazıları ise sonraki yazılarımızda ele alınacaktır.

Olumlu görüş yazısı, kısaca, şirketin finansal tabloları ile yıllık faaliyet raporunun “Türkiye Muhasebe Standartlarına, kanuna ve esas sözleşmedeki finansal raporlamaya ilişkin hükümlere uygun olduğunun” denetçi tarafından açıklanması ve doğrulanmasıdır. Olumlu görüş yazısı, tabloların sonuçları hakkında genel kurulun karar alabileceği anlamına gelir, yani yöneticilerin ibrası için bir dayanak teşkil eder.

Denetçi, olumlu görüş verdiği takdirde, görüş yazısında;

– Öncelikle yapılan denetimde, Türkiye Muhasebe Standartları ve diğer gereklilikler bakımından herhangi bir aykırılığa rastlanmadığını;
– Denetim sırasında elde edilen bilgilere göre, şirketin veya topluluğun finansal tablolarının doğru olduğunu,
– Malvarlığı ile finansal duruma ve kârlılığa ilişkin resmin gerçeğe uygun bulunduğunu ve tabloların bunu dürüst bir şekilde yansıttığını

açıklar. Denetçi, olumlu görüş yazısında, ayrıca, yönetim kurulunun sorumluluğunu gerektirecek herhangi bir durumun mevcut olup olmadığına ve varsa bu sorunlara işaret eder. Kanuna göre, olumlu görüş yazısının herkesin anlayabileceği bir dille yazılması zorunludur.