Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin İnternet Sitesi

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin İnternet Sitesi

Soner ALTAŞ

Dünya Gazetesi, 27 Ocak 2018

Kamu Gözetimi Kurumu’nun verilerine göre ülkemizde 2016 yılı sonu itibariyle bağımsız denetime tabi olan şirket sayısı 6 bin 250’dir. Bu şirketler ile sonradan kapsama dahil olacaklar, bağımsız denetim kapsamına girdikleri tarihten itibaren üç ay içinde internet sitesi açmak ve bu sitenin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanmasına özgülemek zorundadırlar. Bu şirketlerin internet sitelerinde bulundurmaları zorunlu olan içerik ile bunların internet sitelerine konulma ve internet sitelerinde kalma süreleri Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik’te açık bir şekilde düzenlenmiştir. Anılan yönetmelikte şirketlerin internet sitelerinde bulundurmaları zorunlu olan içerik ile bunların internet sitelerine konulma ve internet sitelerinde kalma süreleri sürekli ve en az altı ay olmak üzere ikili bir yapıda düzenlenmiştir.

Bağımsız denetime tabi şirketin MERSİS numarası, ticaret unvanı, merkezi, taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı ile anonim şirketlerde yönetim kurulu başkan ve üyelerinin, limited şirketlerde müdürlerin, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde yöneticilerin ad ve soyadları; bir tüzel kişinin anonim şirketlerde yönetim kuruluna üye, limited şirketlerde ise müdür olarak seçilmesi durumunda tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına tüzel kişi tarafından belirlenen gerçek kişinin de tescil ve ilan olunduğuna ilişkin açıklama, seçilen tüzel kişinin MERSİS numarası, ticaret unvanı, merkezi ve tüzel kişi ile birlikte tescil edilen gerçek kişinin adı ve soyadı; seçilen denetçinin adı ve soyadı/unvanı, yerleşim yeri/merkezi, varsa tescil edilmiş şubesi internet sitesinde sürekli olarak yayımlanır. Bunların dışında kalan içerik (örneğin; genel kurul toplantısına çağrı ilanı, genel kurul toplantı tutanağı, şirket sözleşmesi değişiklikleri, birleşme sözleşmesi vs.) ise en az altı ay boyunca internet sitesinde yayımlanır.

Şirketin internet sitesinin oluşturulmaması veya şirketin internet sitesinin mevcut bulunmasına karşılık bu sitenin bir bölümünün bilgi toplumu hizmetlerine özgülenmemesi hallerinde ise, ilgililere TTK’da öngörülen adlî ve idarî para cezaları verilecektir. Bu nedenle, bağımsız denetime tabi olan şirketlerde internet sitesinde yayımlanması zorunlu olan içeriğe ve bunların sitede yayımlanma sürelerine dikkat edilmesi, özellikle şirket yöneticilerinin menfaatlerine olacaktır.


Kaynak: https://www.dunya.com/kose-yazisi/bagimsiz-denetime-tabi-sirketlerin-internet-sitesi/400413