Bağımsız Denetimin Kapsamı Genişledi

BÜLTEN

(2016/16)

2016 Yılında İlk Defa Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketler

 

Tarih : 20/03/2016
Sayı : 2016/16
Konu : 2016 yılında ilk defa bağımsız denetime tabi olacak şirketler hakkında.

Bilindiği üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 397’nci maddesi uyarınca bağımsız denetime tabi şirketleri belirleme yetkisi Bakanlar Kurulu’na verilmiş ve 23/1/2013 tarihli Resmi Gazete yayımlanan 19/12/2012 tarihli ve 2012/4213 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı ile bağımsız denetime tabi olacak şirketler belirlenmiştir. Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararında bazı şirketlerin ölçütlerine bakılarak bağımsız denetime tabi olması öngörülmüş ve bu ölçütler de aktif toplamı, yıllık net satış hasılatı ve çalışan sayısı olarak belirlenmiştir.

AB müktesebatına uyum sağlamak üzere, bağımsız denetim kapsamının zaman içinde kademeli bir şekilde genişletilmektedir. Anılan kararda istisna olarak belirtilenler haricinde bütün sermaye şirketlerini, yani, anonim, limited ve paylı komandit şirketleri ilgilendiren ve bahsigeçen Bakanlar Kurulu Kararının 3üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerindeki genel ölçütler, yani aktif toplamı, yıllık net satış hasılatı ve çalışan sayısı, 2013 yılı için sırasıyla 150.000.000 TL, 250.000.000 TL ve 500 olarak belirlenmişken; 2014 yılı için 75.000.000 TL, 200.000.000 TL ve 250 olarak;  2015 yılı için 50.000.000 TL, 100.000.000 TL ve 200 olarak belirlenerek kademeli bir şekilde düşürülmüştür.

19 Mart 2016 günlü Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararıyla ise, bağımsız denetime tabi olmaya ilişkin kriterler aşağıya çekilmek suretiyle 2016 yılı için bağımsız denetim kapsamı genişletilmiştir. Sözkonu Bakanlar Kurulu Kararıyla 2016 yılı için bu kriterler aktif toplam 40 milyon TL ve üzeri, net satış hasılatı 80 milyon TL üzeri ve çalışan sayısı 200 kişi ve üzeri olarak belirlenmiştir.

Dolayısıyla 2014 ve 2015 yıllarında söz konusu 3 kriterden herhangi ikisini sağlayan şirketler 2016 yılında bağımsız denetime tabi olacaktır. Bağımsız Denetim, Türkiye Denetim Standartlarına göre yapılmakta olup, söz konusu standartlar Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK)  tarafından uluslararası standartlarla uyumlu olarak oluşturulmuş ve Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe konulmuştur.

Bağımsız denetim, KGK tarafından yetkilendirilen “Bağımsız Denetim Kuruluşları” ve “Bağımsız Denetçiler” tarafından yapılmakta olup, bu güne kadar 196 adet bağımsız denetim kuruluşu ile 13 bin 280 bağımsız denetçinin www.kgk.gov.tr adresinde kamuya açık olarak tutulan Bağımsız Denetim Resmi Siciline kaydı yapılmıştır (http://www.kgk.gov.tr/contents/files/mevzuat/Bagimsiz_Denetim_Kapsami_Genisliyor%2821.03.2016%29.pdf).

2016 yılında ilk defa bağımsız denetim kapsamına girecek olan bu şirketlerin, bağımsız denetimle birlikte internet sitesi kurma ve finansal tablolarını Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına göre düzenleme yükümlülüklerinin de doğduğunu hatırlatmak isteriz.

Saygılarımızla,

Soner ALTAŞ


3