Birinci Temettünün Ödenmesi Zorunlu mudur?

ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDE BİRİNCİ TEMETTÜNÜN ÖDENMESİ ZORUNLU MUDUR?

Soner ALTAŞ

Mali Çözüm Dergisi, Eylül-Ekim 2013

ÖZET

6762 sayılı eski Ticaret Kanunu’nun 466. maddesinde yer alan “pay sahipleri için % 5 kar payı ayrılması” ibaresi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda “yüzde beş oranında kâr payı ödendikten sonra” şeklinde değiştirilmiştir. Eski Ticaret Kanunu uygulamasında %5 kâr payının, yani I. temettünün ayrılması ile yasal yükümlülüğün yerine getirilmiş sayılacağı genel kabul görmüş ve genelde I. temettünün ortaklara dağıtılmayarak şirket bünyesinde tutulması tercih edilmiştir. Yeni TTK uygulamasında I. temettünün dağıtılıp dağıtılmayacağı hususunda hala birtakım tereddütlerin bulunduğu müşahede edilmektedir. İşte bu çalışmada, anonim ve limited şirketlerde birinci temettünün ödenip ödenmeyeceği hususu üzerinde durulmaktadır.

 

Makalenin tamamına aşağıdaki dosyadan ulaşabilirsiniz:

BİRİNCİ TEMETTÜ ÖDEMESİ_SONER ALTAŞ