Limited Şirket Müdürlerinin Yapamayacağı İşlemler

Limited şirket müdürlerinin yapamayacağı işlemler konulu Kurucumuz Dr. Soner Altaş’a ait yazıyı Sizinle paylaşıyoruz :

BÜLTEN

(2015/14)

Limited Şirket Müdürlerinin Yapamayacağı İşlemler

 

 

Tarih : 22/11/2015
Sayı : 2015/14
Konu : Limited şirket müdürlerinin yapamayacağı işlemler hk.

 

Limited şirketin yönetimi ve temsili, tek ise müdür, birden fazla iseler müdürler kurulu tarafından yerine getirilir. Bu çerçevede, limited şirket müdürleri, şirketin amacına ve işletme konusuna giren her tür işleri ve hukukî işlemleri, şirket adına yapabilir ve bunun için şirket unvanını kullanabilirler. Ancak, müdürler, şirket adına her türlü kararı alıp uygulayamazlar. Diğer bir deyişle, limited şirket müdürleri, şirkete ilişkin bütün kararları alabilme yetkisine sahip değildir. Oysa, uygulamada, limited şirket müdürlerinin zaman zaman kendilerine tanınan sınırların dışına çıkarak, şirkete ait her türlü konuda karar aldıklarına ve uygulamaya koyduklarına rastlanabilmektedir.

Türk Ticaret Kanunu’nda limited şirket genel kurulu ile yönetim organı arasındaki işlev ayrılığı belirginleştirilmiştir. Buna göre, limited şirket müdürü veya müdürler kurulu, TTK ve şirket sözleşmesi ile genel kurula bırakılan konularda karar alamaz. Bu ayrıma rağmen, müdürün veya müdürler kurulunun genel kurulun görev ve yetki alanına giren kararlar alması, bu kararların geçersizliğini gündeme getirir. Çünkü, TTK’da limited şirket müdürlerinin “diğer organların devredilemez yetkilerine giren ve bu yetkilerin devrine ilişkin” kararlarının batıl olduğu hükme bağlanmıştır. Butlanın tespiti davasının bir süreye bağlı olmaksızın açılabilmesi, müdürlerin bu tür kararlarının, yıllar sonra davaya konu olmasına sebebiyet verebilir, bu da o karara dayalı onlarca ilişkinin ortadan kaldırılması gibi telafisi güç sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle, limited şirket müdürlerinin, genel kurula ait devredilemez görev ve yetkilere vakıf olup bu yetkileri kullanmaktan kaçınmaları hem kendilerinin hem de şirketlerinin menfaatine olacaktır. Örneğin; limited şirket müdürleri, şirket sözleşmesinin değiştirilmesi, müdürlerden birinin görevden alınması, bağımsız denetime tabi ise denetçi atanması, kâr payı dağıtımına gidilmesi, ücretlerinin belirlenmesi, pay devirlerinin onaylanması, bir ortağın şirketten çıkarılması için mahkemeden istemde bulunulması, şirketin feshi yönünde karar alamaz ve uygulayamazlar.

Tabi, hemen belirtelim ki, teoride organlar arası işlev ayrılığı ele alınırken, genel kurulun ve müdürler kurulunun ayrı organlar olduğu belirtilse ve bu organlar farklı kişilerden oluşuyor şeklinde algılansa da, uygulamada limited şirketlerin büyük bir çoğunluğu iki ortaktan oluşmakta ve bu ortaklar aynı zamanda müdür olarak görev yapmaktadır. Bir başka deyişle, genel kurulu oluşturan kişiler ile müdür olanlar aslında aynıdır. Dolayısıyla, organları oluşturan kişiler aynı olsa dahi, ortakların, genel kurula tanınan devredilemez görev ve yetkilere vakıf olup, Kanunun genel kurulca karara bağlanmasını emrettiği hususları genel kurul olarak görüşüp kararlaştırmaları, müdürler kurulu olarak bu konularda karar almaktan çekinmeleri gerekir.


259

Scroll to Top