BÜLTEN: Yönetim Kurulu Karar Defterinin Önemi ve Tutmamanın Yaptırımı

BÜLTEN

(2015/10)

Yönetim Kurulu Karar Defterinin Önemi ve Tutmamanın Yaptırımı

 

Tarih : 11/07/2015
Sayı : 2015/10
Konu : Yönetim kurulu karar defterinin önemi ve tutmamanın yaptırımı hk.

 

Uygulamada vergi mevzuatının etkisiyle kendileri hakkında “mükellef” tabirinin kullanılması genel kabul görmüş olan gerçek ve tüzel kişi tacirlerin, ticari defterlerini yine öncelikli olarak vergi kanunlarının bir gereği olarak tuttukları bilinen bir gerçektir. Türk Ticaret Kanunu bu yönüyle genelde hep arka planda kalmıştır. Hal böyle olunca, ticari defter denildiğinde mükelleflerin aklına ilk olarak yevmiye defteri,defteri kebir ve envanter defteri gelmiştir. Oysa, 6762 sayılı eski Ticaret Kanunu’nda olduğu üzere, 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’nda da ticari defter tutma ve saklama yükümlülüğüne ilişkin özel hükümlere yer verilmiş ve bunlara aykırı davrananlar için birtakım cezalar öngörülmüştür.

TTK’nın tutulmasını zorunlu tuttuğu bu defterlerden birisi de yönetim kurulu karar defteridir. TTK’da yönetim kurulu karar defterinin ticari defterlerden olduğu açıkça vurgulanmıştır. Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ’de, yönetim kurulu karar defteri, “anonim şirketlerde yönetim kurulunun, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde yöneticinin veya yöneticilerin şirket yönetimi ile ilgili olarak aldığı kararların yazılacağı ciltli ve sayfa numaraları teselsül eden defter” olarak tarif edilmiş ve anonim şirketler ile sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin yönetim kurulu karar defteri tutmakla yükümlü oldukları açıkça belirtilmiştir. Bu çerçevede, anonim şirketlerde yönetim kurulunun, paylı komandit şirketlerde ise yöneticilerin şirket yönetimi ile ilgili kararlarının bu deftere kaydedilmesi ve kararlarda “karar tarihinin, sayısının, toplantıda hazır bulunanların, kararın içeriğinin ve üyelerin imzalarının” bulunması şarttır. Ayrıca, TTK’ya göre, yönetim kurulu karar defterinin son kayıt tarihinden itibaren on yıl boyunca saklanması gerekmektedir.

Peki, bu defter tutulmaz veya saklanmaz ise ne olur? Hemen belirtelim ki, böyle bir durumun tespiti halinde, ağır para cezaları gündeme gelir. Bu ceza, aslında 6102 sayılı TTK’nın 13 Ocak 2011 tarihinde kabul edilen ilk halinde yer almayan, ancak 2012 yılı Haziran ayı içerisinde kabul edilen 6335 sayılı Kanunla TTK’nın 562nci maddesinin altıncı fıkrasında yer bulan ve kanımızca birçok mükellefin dikkatini dahi çekmediğini düşündüğümüz bir hükümden kaynaklanmaktadır.

Anılan fıkraya göre, yönetim kurulu karar defterinin mevcut olmaması veya hiçbir kayıt içermemesi yahut saklanmaması hallerinde 300 günden az olmamak üzere adlî para cezası uygulanır. Bir başka deyişle, yönetim kurulu karar defterinin tutulmaması veya tutulmakla birlikte içinde herhangi bir karara yer verilmemesi ya da on yıl boyunca saklanmaması hallerinde, sorumlulara 6.000 TL’den 73.000 TL’ye kadar adlî para cezası verilir. Bu nedenle, anonim ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket yöneticilerinin yönetim kurulu karar defteri tutma ve saklama konusunda son derece dikkatli olmaları gerekir.