Dışlanan limited şirket müdürleri

Dışlanan limited şirket müdürleri konulu Kurucumuz Dr. Soner Altaş’a ait yazıyı Sizinle paylaşıyoruz :

Dışlanan Limited Şirket Müdürleri Ne Yapmalıdır?

Soner ALTAŞ

Dünya Gazetesi, 4 Eylül 2015

Limited şirket müdürlerinin şirketin yönetimine ilişkin görevlerini gereği gibi getirebilmesi için, şirketin bütün iş ve işlemleri hakkında bilgi sahibi olmaları gerekir. Ancak, uygulamada zaman zaman şirket müdürlerinden birinin veya birkaçının bütün iş ve işlemleri kendi elinde toplaması ve diğer müdürü yahut müdürleri şirketin işlemleri hakkında bilgilendirmemesi, onları adeta dışlaması ve bu tavrın genelde sebebiyet verilen şirket zararını, yapılan usulsüz işlemleri gizlemeye dönük olması gibi istenmeyen durumlarla karşılaşılmaktadır.

Oysa, 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu bu konuda müdürlere önemli bilgi alma ve inceleme hakkı tanımaktadır. Buna göre, müdürlerden her biri şirketin tüm iş ve işlemleri hakkında bilgi isteme, soru sorma ve inceleme yapma hakkına sahiptir. Müdürlere tanınan bu hak kısıtlanamaz ve kaldırılamaz. Aksine, şirket sözleşmesi ve müdürler kurulu, müdürlerin bilgi alma ve inceleme haklarını genişletebilir. Bu bağlamda, müdürün istediği herhangi bir defter, defter kaydı, sözleşme, yazışma veya belgenin müdürler kuruluna getirtilmesi, kurulca veya müdürler tarafından incelenmesi ve tartışılması ya da herhangi bir konu ile ilgili yöneticiden veya çalışandan bilgi alınması reddedilemez.

Müdürün bilgi alma talebinin reddi halinde, eğer müdür talebini müdürler kurulu başkanına yapmamışsa, bilgi alma, soru sorma ve inceleme yapma istemini müdürler kurulu başkanına iletir. Müdürler kurulu başkanı, müdürün, bilgi alma, soru sorma ve inceleme yapma istemini reddederse, konu iki gün içinde müdürler kuruluna getirilir. Kurulun toplanmaması veya bu istemi reddetmesi hâlinde müdür şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesine başvurabilir.

Ayrıca, müdürlerden her biri, müdürler kurulu toplantıları dışında, müdürler kurulu başkanının izniyle, şirket yönetimiyle görevlendirilen kişilerden, işlerin gidişi ve belirli münferit işler hakkında bilgi alabilir ve görevinin yerine getirilebilmesi için gerekliyse, müdürler kurulu başkanından, şirket defterlerinin ve dosyalarının incelemesine sunulmasını isteyebilir. Müdürler kurulu başkanının, bu talebi reddetmesi durumunda, konu iki gün içinde müdürler kuruluna getirilir. Kurulun toplanmaması veya bu istemi reddetmesi hâlinde ise talepte bulunan müdür şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesine başvurabilir.

TTK bu konuda müdürler kurulu başkanına bir ayrıcalık tanımadığından, müdürler kurulu başkanı da, kurulun izni olmaksızın, toplantılar dışında bilgi alamaz, şirketin defter ve dosyalarını inceleyemez. Müdürler kurulu başkanı, bu isteminin diğer müdürler tarafından reddedilmesi hâlinde ise mahkemeye başvurabilir. Dolayısıyla, limited şirket müdürlerinin, yasa ile kendilerine tanınan bilgi alma ve inceleme haklarını kurallara uygun bir şekilde kullanmaları ve bu haklarının engellenmesi durumunda ise mahkemeye müracaat etmekten çekinmemeleri gerekir.


Kaynak: http://www.dunya.com/yorum-inceleme/dislanan-limited-sirket-mudurleri-ne-yapmalidir-273696h.htm

Scroll to Top