Finansal Tabloların İlanı

ŞİRKETLER FİNANSAL TABLOLARINI İLAN EDECEKLER Mİ?

Soner ALTAŞ

Dünya Gazetesi, 29 Aralık 2012

11Bildiğiniz üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun ilk halinde, anonim şirketin, limited şirketin, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketin ve şirketler topluluğunun finansal tablolarını düzenlemekle yükümlü ana şirketin yönetim kuruluna, bilanço gününden itibaren altı ay içinde, şirketin;

  • Finansal tablolarını (bilanço, gelir tablosu, özkaynaklar değişim tablosu, nakit akım tablosu),
  • Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunu,
  • Kâr dağıtımına ilişkin genel kurul kararını,
  • Bağımsız denetçinin görüşünü (olumlu, sınırlı olumlu, olumsuz görüş yazısı ya da görüş vermekten kaçınması) ve genel kurulun buna ilişkin kararını

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilân ettirme ve aynı zamanda şirketin internet sitesine koyma yükümlülüğü getirilmişti. Sözkonusu finansal tabloların, raporların, görüş ve kararların ilan ettirilmemesi durumunda ise ilgili yönetim organı üyelerine (anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerine, limited şirketlerde müdürlere, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde yöneticilere), ikiyüz günden az olmamak üzere adlî para cezası, yani 4.000 TL’den 73.000 TL’ye kadar adlî para cezası verilmesi öngörülmüştü.

 

Yine Kanunun ilk halinde merkezleri Türkiye dışında bulunan şirketlerin Türkiye’deki şubelerinin müdürlerine;

  • Şubeye özgü finansal tablolarının ayrıntılı şeklini,
  • Şubesi oldukları şirketin ve varsa bu şirketin dâhil bulunduğu topluluğun, yılsonu tablolarının özetlerini ve yıllık raporlarını merkezin tâbi olduğu hukuka göre gerekli olan onaylanmalarından itibaren altı ay içinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilân ettirme zorunluluğu getirilmiş, bu şubelerinin yayınlayacakları özet finansal tabloların içeriğinin Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu tarafından belirlenmesi öngörülmüştü. 526. maddesinde ise küçük ölçekteki anonim şirketlerin yayınlayacakları özet finansal tabloların içeriğinin Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu tarafından belirleneceği belirtilmekteydi.

 

Ancak, 26 Haziran 2012 tarihinde kabul edilen 6335 sayılı Kanunla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun konuya ilişkin 524, 525 ve 526. maddeleri yürürlükten kaldırıldı, 524. madde gereği finansal tabloların ilan edilmemesine ceza öngören 562. maddenin altıncı fıkrası ise ticari defterlere ilişkin bir başka ceza hükmü ile değiştirildi. 6335 sayılı Kanunla, ayrıca, TTK’nın ilk halinde sermaye şirketlerinin tamamına getirilen internet sitesi açma yükümlülüğünün kapsamı daraltıldı ve sadece Bakanlar Kurulunca bağımsız denetim yaptırması zorunlu kılınan şirketlerin internet sitesi kuracakları hükme bağlandı.

 

Dolayısıyla, internet sitesi kurmakla yükümlü olacak şirketler ve şirketler topluluğundaki ana şirket; finansal tablolarını, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunu, kâr dağıtımına ilişkin genel kurul kararını ve bağımsız denetçinin görüşü ile genel kurulun buna ilişkin kararını Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilân ettirmek ve şirketin internet sitesine koymak zorunda olmayacaktır.