İnternet Sitesi Açma Yükümlülüğünün Kapsamına Giren Şirketler

İLK DEFA İNTERNET SİTESİ AÇMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN KAPSAMINA GİREN ŞİRKETLERCE YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER

Soner ALTAŞ

Mali Çözüm Dergisi, Eylül-Ekim 2015

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, bağımsız denetime tabi olan şirketler aynı zamanda internet sitesi de açmakla yükümlüdürler. 1 Şubat 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar uyarınca 2015 yılında beşbin civarında şirketin ilk defa bağımsız denetime tabi olacağı tahmin edilmektedir. Bu şirketlerin bağımsız denetime tabi olmasıyla birlikte internet sitesi açma yükümlülükleri de doğmaktadır. İnternet sitesine dair yükümlülüklerin yerine getirilmemesi adlî ve idarî para cezalarını gerektirdiği gibi, ilgili kararların iptal edilmesinin sebebini oluşturması ve yönetim organı üyelerinin hukukî sorumluluklarına sebebiyet vermesi gibi arzu edilmeyen birtakım sonuçların doğmasına sebebiyet vermektedir.

2014/7149 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 2015 yılında beşbin civarında şirketin ilk defa bağımsız denetime tabi olacağı tahmin edilmektedir. Bu şirketlerin bağımsız denetime tabi olmasıyla birlikte internet sitesi kurma yükümlülükleri de doğmaktadır. Bu çerçevede, ilk defa 2015 yılında bağımsız denetim kapsamına giren şirketlerin internet sitelerini, kapsama girdikleri tarihten itibaren üç ay içerisinde açmaları, eğer önceden internet siteleri var ise yine üç aylık süre içerisinde sitelerinin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanmasına özgülemeleri gerekmektedir. Bahsigeçen şirketler, internet sitesine ilişkin yükümlülüklerini doğrudan kendileri yerine getirebilecekleri gibi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan faaliyet izni almış olan Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcılardan destek hizmeti almak suretiyle de yerine getirebilirler.

Şirketlerin internet sitelerinde bulundurmaları zorunlu olan içerik ile bunların internet sitelerine konulma ve internet sitelerinde kalma süreleri Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelikte toplu bir şekilde düzenlenmiştir. Bu içerikten bir kısmı internet sitesinde sürekli olarak, ağırlıklı kısmı ise en az altı ay boyunca internet sitesinde yayımlanmalıdır. Ayrıca, şirketler, sahip oldukları internet sitelerinde erişime açık bulundurdukları bilgi ve belgeleri ilgili mevzuatta daha uzun bir süre öngörülmedikçe internet sitesindeki yayımının son bulduğu tarihten itibaren beş yıl süre ile elektronik ortamda arşivlemekle yükümlüdürler. Şirketin internet sitesinin oluşturulmaması veya şirketin bir internet sitesinin mevcut bulunmasına karşılık bu internet sitesinin bir bölümünün bilgi toplumu hizmetlerine özgülenmemesi hallerinde, yönetim organı üyelerine ve şirket tüzel kişiliğine adlî ve idarî para cezaları verilecektir. Bunun yanında, anılan yükümlülüklere uyulmaması, ilgili kararların iptal edilmesinin sebebini oluşturacak, Kanuna aykırılığın tüm sonuçlarının doğmasına yol açacak ve kusuru bulunan yöneticiler ile yönetim kurulu üyelerinin hukukî sorumluluğuna neden olacaktır.

 


Makalenin tamamına aşağıdaki dosyadan ulaşabilirsiniz.

INTERNET SITESI YUKUMLULUKLER