İnternet Sitesi Teknik Rapor Zorunluluğu

İNTERNET SİTESİ KURACAK ŞİRKETLERDE TEKNİK RAPOR ZORUNLULUĞU KALKTI

Soner ALTAŞ

Dünya Gazetesi, 1 Nisan 2015

1Bilindiği üzere, bağımsız denetime tabi olan şirketler, internet sitesi açmak ve bu sitenin belli bir bölümünü kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanmasına özgülemek zorundadırlar. Bu şirketler, internet sitesine ilişkin yükümlülüklerini doğrudan kendileri yerine getirebilecekleri gibi Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcı (kısaca MTHS)’lardan destek hizmeti almak suretiyle de yerine getirebilirler. TTK’nın zorunlu tuttuğu internet sitesi açılmasına ilişkin usul ve esaslar, 31 Mayıs 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik ile düzenlenmiştir. Anılan Yönetmelik uyarınca, internet sitelerini kendileri kuracak olan şirketler, sitenin mevzuata uygunluğunu, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)’na tespit ettirmek ve söz konusu kurum tarafından düzenlenen teknik raporu Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na vermekle yükümlüydüler. Bu yükümlülük, şirketin internet sitesini açtığı veya var olan internet sitesini kanunda belirtilen amaca özgülediği tarihten itibaren en geç bir yıl içinde yerine getirilecekti. Ayrıca, anılan raporun şirket tarafından beş yılda bir yenilenmesi ve Bakanlığa verilmesi gerekiyordu.

 

Ancak, 28 Şubat 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile, Bakanlık, teknik rapor zorunluluğunu, internet sitelerini kendileri kuran şirketler açısından kaldırdı, MTHS’lerde ise korudu. Dolayısıyla, bundan böyle, bağımsız denetime tabi şirketler, internet sitelerini kendileri kurdukları takdirde, teknik rapor düzenletmek ve bu raporu belirli periyotlarla yeniletmek zorunda kalmayacaklardır. Bununla birlikte, şirketler kurdukları internet sitelerini, Yönetmelikte öngörülen teknik hususlara ve güvenlik kriterlerine uygun olarak işletmeye devam edeceklerdir.

 

MTHS’ler ise internet sitelerinin özgülenmiş kısımlarının mevzuat hükümlerine uygunluğunu, TÜBİTAK’a tespit ettirmeye, düzenlenecek teknik raporu Bakanlığa vermeye ve anılan raporu üç yılda bir yenilemeye devam edeceklerdir. Bu karşılık, haklı gerekçelerin varlığı halinde, MTHS’lere talepleri üzerine Bakanlıkça toplamı bir yılı geçmemek üzere ek süre verilebilecektir.