Kurucular Beyanı

KURUCULAR BEYANI NEDİR?

Soner ALTAŞ

Dünya Gazetesi, 16 Nisan 2011

66102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu, anonim ve limited şirketlerin kuruluşunda, birtakım belgelerin ticaret sicili müdürlüğüne verilmesini şart koşmaktadır. Kuruluş belgeleri olarak adlandırılan bu belgelerden birisi kurucular beyanıdır. Kurucular beyanı, kuruluşa ilişkin olarak hazırlanması ve kurucular tarafından imzalanması zorunlu olan bir beyandır. Dolayısıyla, anonim ve limited şirket kurucuları, şirketin kuruluşunda bu beyanı düzenleyip ticaret sicili müdürlüğüne vermekle mükelleftirler. Kurucular Beyanında;

  • Şirkete aynî sermaye konuluyor ya da bir ayın veya işletme devralınıyorsa, bunlara verilecek karşılığın uygunluğu,

 

  • Şirkete bu tür sermaye koymanın veya ayın ya da işletme devralmanın gerekliliğine, bunların şirkete olan yararları,

 

  • varsa, şirket tarafından iktisap edilen menkul kıymetlerle, bunların iktisap fiyatları,

 

  • söz konusu menkul kıymetleri çıkaranların son üç yıllık, gereğinde konsolide finansal tablolarının değerlemelerine ve çözümlenmelerine ilişkin bilgiler,

 

  • şirketin yüklendiği önemli taahhütler,

 

  • makine ve benzerleri malların ve herhangi bir aktif değerin alımına ilişkin bağlantılar, fiyatlar, komisyonlar ve her türlü borçlar

 

  • var ise, şirket kurucularına sağlanan hususî menfaatler ve gerekçeleri,

 

  • Şirket esas sözleşmesinde halka arz edilmek üzere pay taahhüdünde bulunulduğunun belirtilmesi halinde, kimlerin halka arz amacıyla ne miktarda pay taahhüt ettiği, pay taahhüdünde bulunanların birbirleri ile ilişkileri; bunlar bir şirketler topluluğuna dâhil bulunuyorlarsa, topluluk ile ilişkileri,

 

  • kuruluşu inceleyen işlem denetçisine ve diğer hizmet verenlere ödenen ücretler

belgeli, gerekçeli ve kesin ifadeli açıklamalar ile belirtilir. Kurucular beyanının ayrıca şirket tarafından beş yıl süre ile saklanması gerekir.

 

Ancak, bilindiği üzere, yeni Türk Ticaret Kanunu 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecektir. Dolayısıyla, kurucular beyanı, 1 Temmuz 2012 tarihinden sonra kurulacak olan anonim ve limited şirketlerden talep edilecektir.