Limited Şirket Müdürlerinin Bilgi Alma Hakkı

LİMİTED ŞİRKET MÜDÜRLERİNİN BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKLARI

Soner ALTAŞ

Mali Çözüm Dergisi, Eylül Ekim 2014

ÖZET
Türk Ticaret Kanunu’na göre limited şirketlerde yönetim organının bulunması yasal bir zorunluluktur. Yönetim organı müdür veya müdürlerden oluşur. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, müdürlerin birden fazla olmaları durumunda onların bir kurul olduğunu belirterek, bunlardan birinin şirketin ortağı olup olmadığına bakılmaksızın genel kurul tarafından müdürler kurulu başkanı olarak atanmasını şart koşmuştur. Müdürlerin şirketin yönetimine ilişkin görevlerini gereği gibi getirebilmesi için, şirketin bütün iş ve işlemleri hakkında bilgi sahibi olmaları gerekir. Ancak, uygulamada zaman zaman şirket müdürlerinden birinin veya birkaçının bütün iş ve işlemleri kendi ellerinde toplaması ve diğer müdürü yahut müdürleri şirketin işlemleri hakkında bilgilendirmemesi, adeta onları dışlaması ve bu tür bilgi gizlemelerin genelde sebebiyet verilen şirket zararını, yapılan usulsüz işlemleri gizlemeye dönük olması gibi istenmeyen durumlarla karşılaşılmaktadır. İşte, bu çalışmada, 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’na göre, birden fazla müdürü olan, bir başka deyişle müdürler kurulu bulunan limited şirketlerde müdürlere tanınan bilgi edinme ile inceleme hakları ele alınmaktadır.

 

 

Makalenin tamamına aşağıdaki dosyadan ulaşabilirsiniz:

LİMİTED MÜDÜRLERİNİN BİLGİ ALMA HAKKI_SONER ALTAŞ