Limited Şirket Hisse Devir Kazancı

Limited şirket hisse devir kazancı konulu Kurucumuz Dr. Soner Altaş’ın yazısı aşağıdadır ;

LİMİTED ŞİRKETLERDE HİSSE DEVİR KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİ

Soner ALTAŞ

Dünya Gazetesi, 16 Ekim 2010

Türk Ticaret Kanunu’nun 503üncü maddesinde, limited şirket, “İki veya daha fazla hakiki veya hükmi şahıs tarafından bir ticaret unvanı altında kurulup, ortaklarının mesuliyeti koymayı taahhüt ettikleri sermaye ile mahdut ve esas sermayesi muayyen olan şirket” olarak tanımlanmış, anılan fıkranın devamında da limited şirket ortakları tarafından konulan sermaye için, anonim şirkette olduğu gibi hisse senedi çıkarılamayacağı ifade edilmiştir.

Buna karşılık, TTK.nun 518inci maddesinde “Sermaye payı, konulması taahhüt edilen sermayeye göre tayin olunur. Sermaye payı ortaklar arasında dahi ancak aşağıdaki hükümler dairesinde devredilebilir ve miras yoluyla geçer. Pay hakkında tanzim edilecek senetler kıymetli evrak vasfını haiz olmayıp sadece bir ispat vasıtası sayılırlar. Pay hakkında tanzim edilecek senetlerin sermaye payının tamamına ait olması şarttır.” denilmiştir. Bir başka deyişle, limited şirketler tarafından da sermaye payları için hisse senedi çıkarılmasına olanak sağlanmıştır. Ancak, madde metninden de anlaşılacağı üzere, bu senet, anonim şirket hisse senetlerinden oldukça farklıdır. Zira, Kanunda, bu senedin, kıymetli evrak vasfında olmayıp sadece bir ispat vasıtası sayılacağı açıkça vurgulanmıştır.

Bu hükümleri bir arada değerlendirecek olursak; limited şirketlerde payları temsil etmek üzere senet çıkarılabilir, ancak, bu senetler kıymetli evrak sayılmayıp sadece ortağın şirkette pay sahibi olduğunu ispat eden bir belge niteliği taşır. Bu manada da, limited şirket hisse senetleri anonim şirket hisse senetlerinin aksine devre konu olamazlar.

Bu durumda da, limited şirket hisse devirleri, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 80inci maddesinin 1nci fıkrasının 1inci bendindeki istisnadan yararlanamaz. Yani, şirket tarafından hisse senedi çıkarılmış olup olmadığına bakılmaksızın, limited şirket ortaklarının, paylarını devretmelerinden dolayı bir safî değer artış kazancı elde etmeleri durumunda, bu kazanç gelir vergisine tabi olur.

Bir başka deyişle, anonim şirket hisse senedi devir kazancının gelir vergisinden müstesna kılınmasına yasal dayanak teşkil eden 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 30/12/2004 tarih ve 5281 sayılı Kanunun 27nci maddesi ile değişik mükerrer 80inci maddesinin 1nci fıkrasının 1inci bendi, limited şirketler hakkında uygulama imkanı bulmaz.

Scroll to Top