Limited Şirket Pay Devri Nasıl Yapılır

LİMİTED ŞİRKETTEKİ PAYINIZI NASIL DEVREDEBİLİRSİNİZ?

Soner ALTAŞ

Dünya Gazetesi, 18 Ağustos 2012

2Bir okurumuz soruyor: 10.000 TL sermayeli bir limited şirketin %60 ortağıyım. Benim haricimde yüzde yirmişer paya sahip olan iki ortak daha var. Ben, sahip olduğum payların yüzde 20’sini bir oğluma, yüzde yirmisini de diğer oğluma devretmek ve şirketteki payımı %20’ye indirmek istiyorum. Ancak, diğer iki ortak payımı devretmeme karşı çıkıyor. Bu konuda neler yapabilirim?

Bildiğiniz üzere, 6762 sayılı eski Türk Ticaret Kanunu’na göre limited şirketlerde esas sermaye payının devri hususunun pay defterine kaydedilebilmesi için, ortaklardan en az dörtte üçünün devre onay vermesi ve bunların esas sermayesinin en az dörtte üçüne sahip olması zorunlu idi. Ortakların devre onayı bir ortaklar kurulu kararı yani genel kurul kararı ile veriliyordu. Okurumuzun şirketinin 3 ortağının bulunduğu dikkate alındığında, bu genel kurul kararının ortakların üçünün onayı ve en az %75 esas sermaye payının temsili ile alınması gerekiyordu. Diğer ortaklar devre onay vermeye yanaşmıyor ise, bu karar bir türlü alınamıyor, bu karar olmadan da pay devri geçerlilik kazanamıyordu.

 

Buna karşılık, 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’nda limited şirket esas sermaye paylarının devrine ilişkin olarak “Şirket sözleşmesinde aksi öngörülmemişse, esas sermaye payının devri için, ortaklar genel kurulunun onayı şarttır. Devir bu onayla geçerli olur.” hükmüne yer verilmiştir. Yeni TTK, ortaklar genel kurul kararı için özel bir yetersayı aramamıştır. Bu nedenle, devre onay kararı genel yetersayı ile alınabilir. Yani, eğer şirket sözleşmesinde daha ağır bir nisap öngörülmemişse, bu konuda toplantıda temsil edilen oyların salt çoğunluğu ile karar alınabilir. Sizin, şirket sermayesinin %60’ına sahip olduğunuz dikkate alındığında, diğer ortaklar toplantıya katılmasa dahi yahut katılıp devre karşı çıksalar da, sizin devre onay konusunda vereceğiniz oylar ile kanunun aradığı yetersayı sağlanmış olacaktır. Yeni TTK, şirket sözleşmesi ise bunun aksinin de öngörülebileceğini, yani ortaklar genel kurulunun onayının şirket sözleşmesi ile zorunlu olabileceğini öngörmektedir. Eğer, eğer şirket sözleşmesini değiştirmek istemiyorsanız, belirtilen şekilde karar alınması mümkün olacaktır.

 

Ancak, hemen belirtelim ki, yeni TTK pay devri için genel kurul kararı yanında bazı ilave koşullar da aramaktadır. Şöyle ki, 6762 sayılı eski TTK gibi 6102 sayılı yeni TTK da esas sermaye payının devri ve devir borcunu doğuran işlemlerin yazılı şekilde yapılmasını ve tarafların imzalarının noterce onanmasını şart koşuyor. Bu nedenle devir sözleşmesini yazılı şekilde yapmanız ve sözleşmedeki imzaları notere onaylatmanız şart. Ayrıca, esas sermaye payının devrine ilişkin sözleşmede, varsa; ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerinin; rekabet yasağı ağırlaştırılmış veya tüm ortakları kapsayacak biçimde genişletilmiş ise, bu hususun; önerilmeye muhatap olma, önalım, geri alım ve alım haklarının ve sözleşme cezasına ilişkin koşulların belirtilmesi gerekiyor. Bu hususlar yoksa, devir sözleşmesinde belirtilmez. Ayrıca, pay devrinin şirketin pay defterine işlenmesi gerekiyor. Bu nedenle, payınızı devrederken genel kurul kararı yanında bu hususlara da dikkat etmenizde fayda var.

 

Scroll to Top