Limited Şirketi Temsilde Tek-Çift İmza Karmaşası

Limited Şirketi Temsilde Tek-Çift İmza Karmaşası

Soner ALTAŞ

VERGİALGI, 17 Mart 2016

Hatırlayacağınız üzere, 6762 sayılı eski Ticaret Kanunu’nun 540ıncı maddesinde “aksi kararlaştırılmış olmadıkça, ortaklar hep birlikte müdür sıfatıyla şirket işlerini idareye ve şirketi temsile mezun ve mecburdurlar. Şirket mukavelesi veya umumi heyet kararı ile şirketin idare ve temsili ortaklardan bir veya birkaçına bırakılabilir.” hükmüne yer verilerek,  şirket müdürü olmak, kurucu ortaklar açısından her bir hak hem de bir yükümlülük olarak öngörülmüştü. 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK) ise “tüm ortakların, şirketi birlikte yönetmesi dolayısıyla, şirketin yönetiminin ve temsilinin ortaklar için hem hak hem yüküm niteliği taşıması anlamına” gelen bu özden organ ilkesini terk ederek seçilmiş yönetim ilkesini benimsemiş ve limited şirketin yönetimi ile temsilinin şirket sözleşmesi ile düzenlenmesini şart koşmuştur.

Dolayısıyla, şirket sözleşmesinde yapılacak düzenleme ile şirketin yönetimi ve temsili, müdür sıfatını taşıyan bir veya birden fazla ortağa ya da tüm ortaklara veyahut ortak olmayan üçüncü kişilere verilebilir. Ancak, en azından bir ortağın, şirketi yönetim hakkının ve temsil yetkisinin bulunması şarttır. TTK, ayrıca, müdürlerin birden fazla olmaları durumunda onların bir kurul olduğunu belirtmiş ve bunlardan birinin, şirketin ortağı olup olmadığına bakılmaksızın, genel kurul tarafından “müdürler kurulu başkanı” olarak atanmasını öngörmüştür.

Getirilen bu yeni sistemin gereği olarak, TTK, müdürlerin temsil yetkilerini de eski kanundan farklı olarak düzenlemiştir. Tek müdüre sahip limited şirketlerde, temsil yetkisi tek imza ile kullanılır. Birden fazla müdüre sahip limited şirketlerde ise, genel kural olarak, temsil yetkisi çift imza ile kullanılır. Ancak, birden fazla müdürü olan limited şirkette, şirket sözleşmesine konulacak hüküm ile temsil yetkisinin tek imza ile kullanılacağının hüküm altına alınması, yani tek imza sisteminin benimsenmesi de mümkündür.

Yasal düzenleme bu şekilde olmakla birlikte, uygulamaya bakıldığında, birden fazla müdürü bulunan, dolayısıyla müdürler kurulunun var olduğu kabul edilen bazı limited şirketlerde, şirket sözleşmesinde herhangi bir hüküm bulunmadığı halde, müdürlerin her birine münferit (tek) imza yetkisi verildiği görülmektedir. Yasal düzenlemeye aykırılık teşkil eden bu hususun, bazı ticaret sicili müdürlüklerinin dikkatinden kaçtığı düşünülmektedir. Oysa, tek imzalı temsil yetkisinin tescili taleplerinde, limited şirketin sözleşmesine bakılması ve temsilde tek imza sisteminin benimsendiğine dair şirket sözleşmesinde açık bir hükmün bulunup bulunmadığının araştırılması, böyle bir hüküm yok ise tescil ve ilan talebinin ticaret sicili müdürlüğü tarafından reddedilmesi gerekir. Bu nedenle, limited şirketin kaç imza ile temsil edileceğinin şirket sözleşmesi ile açık bir şekilde belirlenmesi zaruridir. Birden fazla müdürü olan limited şirketlerde, eğer tek imza sistemi de kullanılmak isteniyorsa, bu durumda, şirketin sözleşmesinde değişikliğe gidilerek bu konuda açık bir hükme yer verilmesi gerekir.

Kaynak: http://www.vergialgi.net/ekonomi-maliye/limited-sirketi-temsilde-tek-cift-imza-karmasasi/

LTD7