Limited Şirketin Sermayesi

YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE LİMİTED ŞİRKETLERİN SERMAYESİ

Soner ALTAŞ

Dünya Gazetesi, 12 Mart 2011

2Halihazırda yürürlükte bulunan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, limited şirketin esas sermayesinin en az 5.000 TL olması zorunludur. 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’na göre ise, limited şirketlerin esas sermayesinin en az 10.000.-TL olması gerekmektedir. Anılan tutar, Adalet Komisyonunca kabul edilen TTK Tasarısında 25.000 TL olarak öngörülmüş idi, ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulundaki görüşmeler esnasında verilen önerge ile 10.000 TL’ye düşürüldü. Yeni TTK’ya göre, limited şirketler için öngörülen bu asgarî sermaye tutarı, Bakanlar Kurulu tarafından on katına, yani 100.000 TL’ye, kadar artırılabilecektir.

Diğer yandan, yeni TTK, limited şirket sermaye payların itibarî değerlerinin en az 25.-TL olmasını öngörmektedir. Yeni TTK, sermaye paylarının itibari değerlerinin en az tutarını bu şekilde belirlemekle birlikte, bütün sermaye paylarının itibarî değerlerinin aynı olması yönünde bir zorunluluk getirmemektedir. Dolayısıyla, limited şirketin esas sermayesini temsil eden paylar farklı itibarî değerlere de sahip olabilecektir. Bunun yanında, yeni TTK, limited şirketlere primli hisse senedi çıkarma imkanı da getirmektedir.

 

Yeni TTK’nın bu konuda öngördüğü bir diğer değişiklik ise, limited şirketlerde nakden taahhüt edilen sermaye paylarının “hemen ve tamamen” ödenmesinin zorunlu tutulmasıdır. Nakit dışındaki sermaye payı taahhütleri ise; şirket sözleşmesinde öngörüldüğü şekilde, “nakit veya ayın olarak veya bir alacağın takası yoluyla yahut sermaye artırımında olduğu gibi, serbestçe kullanılabilecek özkaynakların esas sermayeye dönüştürülmesi yoluyla” ödenebilecektir.

 

Ancak, önceki yazılarımızda da belirttiğimiz üzere, yeni TTK 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecektir. Bu itibarla, 1 Temmuz 2012 tarihine kadar kurulacak olan limited şirketlere 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun hükümleri uygulanacak, yani limited şirketler bu tarihe kadar 5.000 TL sermaye ile kurulabilecektir.

Scroll to Top