Limited Şirketin Temsilinde Yapılan Hatalar

Soner ALTAŞ

Dünya Gazetesi, 24 Ocak 2015

cropped-sa.jpgÖnceki yazılarımızın birinde, anonim şirketin temsilinde yapılan hataları ele almıştık. Bu yazımızda ise limited şirketin temsilinde rastlanılan hatalar üzerinde duracağız. Bildiğiniz üzere, 6762 sayılı eski Ticaret Kanunu’nda aksine bir düzenleme bulunmadığı takdirde, limited şirket müdürü olmak, kurucu ortaklar açısından her bir hak hem de bir yükümlülük olarak öngörülmüştü. 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ise “tüm ortakların, şirketi birlikte yönetmesi dolayısıyla, şirketin yönetiminin ve temsilinin ortaklar için hem hak hem yüküm niteliği taşıması anlamına” gelen bu özden organ ilkesini terk ederek seçilmiş yönetim ilkesini benimsemiş ve limited şirketin yönetimi ile temsilinin şirket sözleşmesi ile düzenlenmesini şart koşmuştur. Buna göre, şirket sözleşmesinde yapılacak düzenleme ile şirketin yönetimi ve temsili, müdür sıfatını taşıyan bir veya birden fazla ortağa ya da tüm ortaklara veyahut ortak olmayan üçüncü kişilere verilebilir. Ancak, en azından bir ortağın, şirketi yönetim hakkının ve temsil yetkisinin bulunması şarttır. TTK, ayrıca, müdürlerin birden fazla olmaları durumunda onların bir kurul olduğunu belirterek anonim şirketteki yönetim kuruluna özgü bir işleyiş kuralını hükme bağlamıştır. Buna göre, şirketin birden fazla müdürü bulunduğu takdirde, bunlardan biri, şirketin ortağı olup olmadığına bakılmaksızın, genel kurul tarafından “müdürler kurulu başkanı” olarak atanır.

 

TTK, bu yenilikler yanında, limited şirketin müdürler tarafından temsil edilmesini de, ETK’dan farklı olarak düzenlemiştir. Ancak, yeni hükümlerin yeterince bilinmemesi nedeniyle bu konuda zaman zaman hatalı uygulamalara rastlanılabilmektedir. Limited şirket müdürleri, şirketin amacına ve işletme konusuna giren her tür işleri ve hukukî işlemleri, şirket adına yapabilir ve bunun için şirket unvanını kullanabilirler. Eğer şirket sözleşmesinde aksi öngörülmemiş veya şirkette tek müdür bulunmuyorsa, temsil yetkisi çift imza ile kullanılmak üzere müdürler kuruluna aittir. Yani, tek müdüre sahip limited şirketlerde, temsil yetkisi tek imza ile kullanılır. Birden fazla müdüre sahip limited şirketlerde ise, genel kural olarak, temsil yetkisi çift imza ile kullanılır. Fakat, birden fazla müdürü olan limited şirkette, şirket sözleşmesine konulacak hüküm ile temsil yetkisinin tek imza ile kullanılacağının hüküm altına alınması, yani tek imza sisteminin benimsenmesi de mümkündür.

 

Bununla birlikte, uygulamada zaman zaman birden fazla müdürü bulunan, dolayısıyla müdürler kurulunun var olduğu kabul edilen limited şirketlerde, şirket sözleşmesinde herhangi bir hüküm bulunmadığı halde, müdürlerin her birine münferit (tek) imza yetkisi verildiğine rastlanılabilmektedir. Kanımızca, iş yoğunlukları nedeniyle bu husus ticaret sicili müdürlüklerinin de dikkatinden kaçmakta ve tescil ile ilan edilmektedir. Oysa, tek imzalı temsil yetkisinin tescili taleplerinde, limited şirketin sözleşmesine bakılması ve temsilde tek imza sisteminin benimsendiği şeklinde şirket sözleşmesinde hüküm bulunup bulunmadığının araştırılması, böyle bir hüküm yok ise tescil ve ilan talebinin ticaret sicili müdürlükleri tarafından reddedilmesi gerektiği kanısındayız. Bu bağlamda, birden fazla müdürü olan limited şirketlerde, eğer tek imza sistemi de kullanılmak isteniyorsa, şirketin sözleşmesinde değişikliğe gidilerek bu konuda açık bir hükmün sözleşmeye konulması gerekir. Kısaca, uygulamada sıkıntı yaşamamak için, limited şirketin müdürler tarafından kaç imza ile temsil edileceği şirket sözleşmesi ile açık bir şekilde belirlenmelidir.