Önemli Miktarda Şirket Aktifinin Toptan Satışı

ANONİM ŞİRKETLERDE ÖNEMLİ MİKTARDA ŞİRKET AKTİFİNİN TOPTAN SATIŞI SORUNU

Soner ALTAŞ

Mali Çözüm Dergisi, Mayıs Haziran 2014

ÖZET

Genel kurul, anonim şirketlerde bulunması zorunlu olan, yetkisini kanundan ve kanun hükümleri çerçevesinde hazırlanan esas sözleşmeden alan, pay sahiplerinin katılımıyla oluşan ve şirket organlarının seçimi, azli, ibrası, şirket hesapların tasdiki, kârın dağıtımı, esas sözleşmenin değiştirilmesi gibi konularda karar alan bir organdır. 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’nda anonim şirket genel kuruluna devredemeyeceği birtakım yetki ve görevler verilmiştir. Bunlardan birisi de, önemli miktarda şirket aktifinin toptan satışıdır. Bu çalışmada, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun anonim şirketlerce önemli miktarda şirket aktifinin satışına dair hükümleri ile bu hükümlerin uygulanmasında yaşanan aksaklıklar ve muhtemel çözüm önerileri ele alınmaktadır.

 

Makalenin tamamına aşağıdaki dosyadan ulaşabilirsiniz:

ÖNEMLİ AKTİF SATIŞI_SONER ALTAŞ