Sicilden Kaydı Silinen Şirketlerin Kamu Borçları Sona Erer mi?

Sicilden Kaydı Silinen Şirketlerin Kamu Borçları Sona Erer mi?

Soner ALTAŞ

VergiAlgı, 17 Ekim 2015

Gayrifaal olmasına karşın tasfiye edilmeyerek ticaret sicili kayıtlarından terkin edilemeyen anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin kolay bir şekilde tasfiye edilmeleri amacıyla 2012 yılında 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’na geçici 7. madde eklemiş ve kolay tasfiyeden yararlanma süresinin 1 Temmuz 2014 tarihinde dolması kararlaştırılmıştır. Kapsama giren binlerce şirket ile kooperatifin 1 Temmuz 2014 tarihi itibariyle anılan kolaylıktan faydalanamadığını dikkate alan Yasa Koyucu, 2014 yılında kabul ettiği 6552 sayılı Kanun ile süreyi 1 Temmuz 2015 tarihine kadar uzatmıştır ve anılan süre dolmuştur.

Kolay tasfiye ile ilgili olarak merak edilen hususların başında, anılan imkandan faydalanıp ticaret sicilinden kaydı silinen şirketlerin yeniden faal hale getirilip getirilmeyeceği ve şirket ortakları ile kanuni temsilcilerinin şirketin kamu borçlarına ilişkin sorumluluklarının sona erip ermediği gelmektedir.

Kolay tasfiyeden yararlanarak ticaret sicilinden kaydı silinen şirket veya kooperatifin alacaklıları ile hukuki menfaatleri bulunanlar haklı sebeplere dayanarak silinme tarihinden itibaren beş yıl içinde mahkemeye başvurarak şirket veya kooperatifin yeniden ihyasını isteyebilirler. Yani, gayrifaal olduğu için kolay tasfiyeye tabi tutulup ticaret sicilinden kaydı silinen şirketlerin ve kooperatiflerin mahkeme kararı ile yeniden faal hale getirilmesi mümkündür.

Gelelim kamu borçlarına dair sorumluluğun sona erip ermediğine: Kolay tasfiyeden yararlanıp ticaret sicili kayıtları silinen anonim şirketler ve kooperatiflerin kanuni temsilcileri ile limited şirket ortaklarının, silinme tarihinden önceki kamu borçlarından doğan sorumlulukları, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında devam eder. Dolayısıyla, ticaret sicilinden kaydı silinmeden önce vergi, sosyal sigorta primi ve sair kamu borcu bulunan şirket ortakları ile kanuni temsilcilerin, silinme ile birlikte şirketin kamu borçlarına dair sorumluluktan kurtuldukları şeklinde bir kanıya varmamaları gerekir.


Kaynak: http://www.vergialgi.net/ekonomi-maliye/sicilden-kaydi-silinen-sirketlerin-kamu-borclari-sona-erer-mi/


936728877_170123