Şirket alacağı ve sermaye ihtiyatları

Şirket alacağı ve sermaye ihtiyatları konulu yazıyı Sizinle paylaşıyoruz :

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ

Mali Danışmanlık – 292-16679

Ankara, 03.09.2009
Özü: Şirket alacağının sermaye ihtiyatlarına tahsis kararı hk.

G E N E L G E
( 27 )

…………………… NOTER ODASI BAŞKANLIĞINA
…………………… NOTERLİĞİNE

Bir noterliğimizden alınan yazıda, yazı ekinde bulunan;
“…….. Türkiye’nin öz sermaye yapısını kuvvetlendirmek için …………. GmbH, kendisinin halen 1,35 Milyon Euro olan alacağından 700.000.-E meblağını şirketin sermaye ihtiyatlarına tahsis etmektedir” şeklindeki işlem örneğinin damga vergisine tabi olup olmadığı hususundaki bilgi istemi, Gelir İdaresi Başkanlığına intikal ettirilmiştir.
Gelir İdaresi Başkanlığına gönderilen yazımızda;
“Bilindiği üzere, 2008/25 sayılı Genelgemizde açıklandığı üzere 5766 sayılı Kanunun 10/c maddesiyle 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli 1 sayılı tablonun “II Kararlar ve Mazbatalar” başlıklı bölümünün 2 nci fıkrası;
“İhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğine haiz kurumların her türlü ihale kararları Binde 4,5” şeklinde değiştirilmiştir.
Bu değişiklikle sadece resmi dairelerle, kamu tüzel kişiliğine haiz kurumların aldığı ihale kararları damga vergisine tabi tutulmuş, bunların dışında kalan şirketlerin, kooperatiflerin, vakıfların vb. kuruluşların aldığı ihale kararı ve bu mahiyetteki kararlar damga vergisinin konusundan çıkarılmıştır.
Bu durumda; yukarıda belirtilen karar, şirketin dahili işlemi vasfında olup, bu kararın damga vergisine tabi tutulması mümkün bulunmamakta, kararla ilgili işlemden sadece maktu harç alınması gerekmektedir.” şeklinde Birliğimiz görüşü de belirtilerek görüş istenilmiştir.
Gelir İdaresi Başkanlığından cevaben alınan ve Yönetim Kurulumuzun 27.08.2009 günlü toplantısında görüşülen 07.08.2009 tarih ve 076914 sayılı yazıda;
İlgide kayıtlı yazınızda, HSG Zander Facılıty Services Yönetim Hizmetleri ve Ticaret Limited Şirketi’nce alınan şirket ortaklar kararının adı geçen şirketin dahili işlemi vasfında olması nedeniyle 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “II-Kararlar ve Mazbatalar” başlıklı bölümünün 2 nci fıkra hükmü kapsamında ihale kararı olarak değerlendirilemeyeceği için damga vergisine tabi tutulmaması, bu kararla ilgili işlemden maktu harç alınması gerektiği belirtilerek konuyla ilgili Başkanlığımız görüşünün istenildiği anlaşılmaktadır.
Bilindiği üzere, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olacağı; 4 üncü maddesinde, bir kağıdın tabi olacağı verginin tayini için o kağıdın mahiyetine bakılacağı ve buna göre tabloda yazılı vergisinin bulunacağı, kağıtların mahiyetinin tayininde, şekli kanunlarda belirtilmiş olanlarda kanunlardaki adlarına, belirtilmemiş olanlarda üzerlerindeki yazının tazammun ettiği hüküm ve manaya bakılacağı hükme bağlanmıştır.
Anılan Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “II-Kararlar ve mazbatalar” başlıklı bölümünün 5766 sayılı Kanunla değişik 2 nci fıkrasında, “ihale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğine haiz kurumların her türlü ihale kararları”nın binde 4,5 nispetinde damga vergisine tabi olacağı belirtilmiştir.
Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, ihale kanunlarına tabi olsun veya olmasın resmi daire ve kamu tüzel kişiliğine haiz kurumlarca bir malın artırma ve eksiltme, pazarlık ve sair şekilde alınması, satılması veya hizmetin görülmesi, gördürülmesi maksadıyla şahıs ve bedel tayini suretiyle verilen kararların “ihale kararı” olarak damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.
Buna göre yazınız eki şirket ortaklar kararının incelenmesinden, 1,35 milyon Euro alacağının 700.000 Euro kadarki tutarını şirketin sermaye ihtiyatlarına tahsis ettiğine dair HSG Zander Facility Services Yönetim Hizmetleri ve Ticaret Limited Şirketi’nce alınan bu kararın, şirketin iç işlemi niteliğine haiz idari bir karar mahiyetini iktisap ettiği anlaşılmakla birlikte, adı geçen şirket 488 sayılı Kanunun 8 inci madde hükmünde sayılan resmi dairelerden olmadığı gibi kamu tüzel kişiliğine haiz bir kurum da olmadığından, alınan kararın, iç işlem niteliğinde alınan bir karar olması dahi 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun II/2 bölümü hükmüne göre ihale kararı olarak damga vergisine tabi tutulması mümkün bulunmamaktadır. ………….” denilmektedir.
Gelir İdaresi Başkanlığı görüşüne göre yukarıda metni belirtilen karar şirketin iç işlemi vasfında olduğundan damga vergisinin konusuna girmemektedir.
Ayrıca, söz konusu karar ile ilgili suret (örnek) işleminden de 492 sayılı Harçlar kanununa ekli (2) sayılı tarifenin II/5-a pozisyonu gereğince maktu harç alınacağı tabiidir.
Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.
Saygılarımla,

BAŞKAN
Hasan YENİ
(İstanbul 28.Noteri)

Scroll to Top