Şirket kuruluşu, sermaye artırımı, süre uzatımı, devir, birleşme, bölünme, nevi değişikliği ve hisse devirlerine ilişkin bildirimler

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ

GENEL YAZISI

Tarihi: 21.01.2015

Sayısı: 15

Konusu: Şirket kuruluşu, sermaye artırımı, süre uzatımı, devir, birleşme, bölünme, nevi değişikliği ve hisse devirlerine ilişkin bildirimler hk

İlgi: a) 22.05.2000 günlü ve Hukuk-7532 (2000/26) sayılı,
b) 31.10.2003 günlü ve Hukuk- 15095 (2003/40) sayılı
c) 27.11.2000 günlü ve Hukuk-19504 ( 2000/58) sayılı genelgelerimiz.

İlgi (a) ve (b) de kayıtlı genelgelerimizle şirket kuruluşu, sermaye artırımı, süre uzatımı, devir, birleşme, bölünme ve nevi değişikliği işlemlerinin işlemin yapıldığı tarihi izleyen ayın sonuna kadar şirketlerin kurumlar vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine bildirilmesi, vergi dairesinin belirlenememesi halinde ise bu bildirimlerin vergi dairesi başkanlıklarına bildirilmesi,.
İlgi (c) de kayıtlı genelgemizle de limited şirket hisse devri veya devir vaadi işlemlerinin, işlemin yapıldığı tarihi izleyen ayın 15 inci günü akşamına kadar şirketin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilmesi,
gerektiği belirtilerek, usulsüzlük cezasına muhatap olmamak bakımından belirtilen prensiplere dikkat edilmesi hususu açıklanmıştır.
Sözü edilen işlemler hakkında Gelir İdaresi Başkanlığı Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı (Destek Hizmetleri Grup Müdürlüğü) nden alınan ve Yönetim Kurulumuzun 14.01.2015 günlü toplantısında görüşülen 17.12.2014 tarih ve 387 sayılı yazıda;
“Mükelleflere ait şirket kuruluşu, nevi değişikliği, unvan değişikliği, süre artırımı ve hisse devirlerine yönelik olarak Başkanlığımız’a intikal eden noterlik yazıları Vergi Dairesi Müdürlüklerine gönderilmektedir.
Ancak, bu yazılar bahse konu işlemi yapan noter tarafından ilgili birimlere’ de gönderilmekte ayrıca elektronik ortamda hem mükellef nezdinde hem de Vergi Dairesi Müdürlükleri bazında elde edilebilmektedir.
Bu nedenle, kaynak ve zaman israfını önlemek amacıyla noterler tarafından 81 ilden gönderilen yazıların gönderilmemesinin sağlanmasını arz ederim.”
denilmektedir.
Bilindiği üzere, Maliye Bakanlığının ilgi (a) da kayıtlı 2000/26 genelgemiz dayanağı olan 19.04.2000 tarih ve 18201 sayılı yazısında;
“…..noterler tarafından 01.06.2000 tarihinden itibaren kuruluş veya sermaye artışı ana sözleşmesini tasdik ettikleri şirketlerle ilgili bilgilerin, şirketlerin kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine, vergi dairesinin belirlenememesi halinde ana sözleşmede belirtilen adresin bulunduğu Defterdarlık Gelir Müdürlüğüne bildirilmesi gerekmektedir.”
denilmektedir.

Gelir İdaresi Başkanlığının yeniden teşkilatlanması çerçevesinde bildirimlerin gerekli hallerde bu genelgede bahsi geçen Defterdarlık Gelir Müdürlüğü yerine Vergi Dairesi Başkanlıklarına yapılmakta olduğu tabiidir.
Bu çerçevede, Genelgemiz esaslarının incelenmesinden görüleceği üzere, şirket kuruluşu, sermaye artırımı, süre uzatımı, devir, birleşme, bölünme ve nevi değişikliği işlemleri ile ilgili bildirimlerin hem vergi dairesine, hem de vergi dairesi başkanlıklarına yapılması öngörülmemiştir. Bildirimlerin ilgili şirketin kurumlar vergi bakımından bağlı olduğu vergi dairesine yapılması gerekmektedir. Şu kadar ki ilgili vergi dairesinin tespit edilemediği durumlarda bildirimler o yerin vergi dairesi başkanlığına gönderilecektir.

Diğer taraftan, Maliye Bakanlığının 2000/58 sayılı Birliğimiz Genelgesine esas teşkil eden 21.11.2000 tarih ve 54734 sayılı yazısına istinaden, noterliklerde yapılacak olan limited şirket pay devir veya devir vaadi işlemleri ile ilgili bildirimlerin şirketlerin kurumlar vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesine gönderilmesi icabeder. Dolayısı ile de limited şirket pay devir veya devir vaadi işlemleri ile olarak Vergi Dairesi Başkanlıklarına herhangi bir bildirim yapılması gerekmemektedir.

Gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim
Saygılarımla

Yunus TUTAR
Başkan