Şirket kuruluşu ve harç istisnası

Şirket kuruluşu ve harç istisnası konulu yazıyı Sizinle paylaşıyoruz :

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ

Mali Danışmanlık – 263-8034
Ankara, 18.03.2011
Özü: Şirket kuruluşunda bazı işlemlere harç istisnası hk.

G E N E L G E
( 1 )


…………………… NOTER ODASI BAŞKANLIĞINA
…………………… NOTERLİĞİNE

Gelir İdaresi Başkanlığınca Sanayi ve Ticaret Başkanlığınca gönderilen ve Yönetim Kurulumuzun 14.03.2011 günlü toplantısında görüşülen 03.03.2011 günlü ve 22283 sayılı yazıda;
“Anonim ve limited şirketlerin kuruluş işlemleri sırasında düzenlenen imza beyannamesi ile üç nüsha ana sözleşme ve anılan şirketlerin kuruluşta tasdik ettirilen ticari defterlerinin noter işlemlerinin, 492 sayılı Harçlar Kanununun 123 üncü maddesinde yer alan istisna hükmü çerçevesinde noter harcından istisna olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşünün sorulduğu anlaşılmaktadır.
Bilindiği üzere, 492 sayılı Harçlar Kanununun 38 inci maddesinde noter işlemlerinden bu kanuna bağlı (2) sayılı tarifede yazılı olanların noter harcına tabi olduğu belirtilmiştir.
Söz konusu tarifenin “I.Değer veya ağırlık üzerinden alınan nispi harçlar” başlıklı bölümünde, muayyen bir meblağı ihtiva eden her nevi senet, mukavelename ve kağıtlardan beher imza için binde 0,99 oranında harç aranılacağı belirtilmiştir. Aynı tarifenin “II-Maktu Harçlar” başlıklı bölümünün dördüncü bendinde ise defter tasdikleri sırasında alınacak harç tutarlarına ayrı ayrı yer verilmiş ve ticaret sicili memurluklarınca yapılacak defter tasdiki işlemlerinin de aynı şekilde bu harçlara tabi olacağı hüküm altına alınmıştır.
Aynı Kanununun 123 üncü maddesi ise;
….
Anonim, eshamlı komandit ve limited şirketlerin kuruluş, sermaye artırımı, birleşme, devir, bölünme ve nev’i değişiklikleri nedeniyle yapılacak işlemler ile Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (Bu kooperatifler ile Kredi Garanti Fonu İşletme ve Araştırma Anonim Şirketi tarafından bankalardan kullandırılacak krediler için verilecek kefaletler dahil) bankalar, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumlarca kullandırılacak kredilerin temini ve bunların teminatları ile geri ödemelerine ilişkin işlemler bu Kanunda yazılı harçlardan müstesnadır.

hükmü yer almaktadır.
Bu Kanun hükmünden de anlaşılacağı üzere, anonim, eshamlı komandit ve de limited şirketlerin kuruluş işlemleri 492 sayılı Kanunda yazılı olan harçlardan istisnadır.
Bu bağlamda, limited ve anonim şirketlerin kuruluşu aşamasında, kuruluş işlemleri için gerekli olan imza beyannamesi ile ana sözleşme örneklerinin noterde tasdiki işlemlerinden harç aranılmaması gerekmektedir.
Diğer taraftan, şirket kuruluşu sırasında tasdik ettirilen defterlerin 492 sayılı Kanunun 123 üncü maddesi gereğince harçtan istisna tutulması mümkün bulunmamaktadır.”
denilmektedir.
Bu görüşe göre anonim, eshamlı komandit ve limited şirketlerin kuruluşları sırasında düzenlenen imza beyannamesi ile şirket ana mukavelesinin nüsha veya suretlerinden harç alınması mümkün değildir.
Şirket kuruşu sırasında da olsa defter tasdiklerinden gerekli harcın alınması icab eder.
Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.
Saygılarımla,

BAŞKAN
Fahri KÖSE
(Beyoğlu 37. Noteri)

Scroll to Top