Şirket Sözleşmesi Uyumu

Şirket sözleşmenizi uyumlaştırmak için 1 temmuzu beklemeyin!

Soner ALTAŞ

Dünya Gazetesi, 19 Ocak 2013

 

saBildiğiniz üzere, 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), 6762 sayılı eski Ticaret Kanunu’nun anonim ve limited şirketlere ilişkin birçok hükmünde değişiklik yapmış ve birtakım yenilikler getirmiştir. 1 Temmuz 2012 tarihinden önce kurulan anonim ve limited şirketler açısından TTK ile getirilen bu değişikliklere ve yeniliklere nasıl uyum sağlanacağı ise 6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun ile düzenlenmiştir.

6103 sayılı Kanunun 22. maddesine göre, anonim şirketlerin esas sözleşmelerini, limited şirketlerin ise şirket sözleşmelerini, TTK’nın yürürlük tarihi olan 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren oniki ay içinde, yani en geç 1 Temmuz 2013 tarihine kadar, TTK’ya uyumlu hâle getirmeleri gerekmektedir. Bir başka deyişle, 1 Temmuz 2012 tarihi öncesinde kurulan şirketlerin sözleşmelerinde yer alan maddeler TTK’ya uygun olacak şekilde değiştirilecektir, bu değişiklilerin yapılmasını ise genel kurul kararlaştıracaktır. Peki bu değişiklikler yapılmazsa ne olur? Belirtilen oniki aylık süre içinde gerekli sözleşme değişiklikleri yapılmaz ise, anonim şirket esas sözleşmesindeki ve limited şirket sözleşmesindeki düzenleme yerine TTK’nın ilgili hükümleri uygulanır. Bu durumda da, anonim ve limited şirketler, bazı maddeleri TTK’ya uygun olmayan, bu nedenle de uygulama imkanı bulamayan bir şirket sözleşmesine sahip olurlar, TTK’nın şirket sözleşmesi ile düzenlenmesine izin verdiği imkanlardan faydalanamazlar.

 

Az önce belirtildiği üzere, TTK, bu konuda anonim ve limited şirketlere 1 Temmuz 2013 tarihine kadar süre vermektedir. Hatta, gerek duyulması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bu süreyi 1 Temmuz 2014 tarihine kadar uzatabilir. Ancak, madem ki şirket sözleşmesi bir şekilde TTK’ya uyumlaştırılacaktır, 1 Temmuz 2013 tarihini beklemenin ya da bu sürenin geçmesi durumunda Bakanlıktan bu süreyi uzatmasını talep etmenin bir anlamı yoktur. Bu konuda anonim ve limited şirket yönetimlerine tavsiyemiz, sözleşme değişiklik taslaklarının hazırlanmasına bugünden başlayarak 2013 yılında yapılacak olağan genel kurul toplantısına yetiştirmeleri ve genel kurulun onayına sunmalarıdır. Malum, anonim ve limited şirketlerde olağan genel kurul toplantılarının 2013 yılı Mart ayı sonuna kadar yapılması gerekiyor. Böyle yapılırsa, hem olağan genel kurul toplantısı yapma hem de şirket sözleşmesini TTK’ya uyumlu hale getirme yükümlülüğü bir arada yerine getirilmiş olur. Aksi takdirde, yani, sözleşme değişikliklerinin olağan genel kurul toplantısında görüşülememesi halinde, genel kurulun 1 Temmuz 2013 öncesinde ikinci kez (olağanüstü) toplantıya davet edilip sadece bu uyum hususunu karara bağlaması gerekir ki, bu da şirketler açısından ilave bir maliyet ve zaman kaybı anlamına gelir. Bu konudaki bir diğer tavsiyemiz de, anonim şirket esas sözleşmelerinin ve limited şirket sözleşmelerinin baştan sona gözden geçirilmesi ve gerekli görülen ilgili tüm maddelerinin değiştirilmesidir. Yoksa, uyum adına şirket sözleşmesinde kısmî değişikliğe gidilmesi (örneğin; sadece karar yetersayılarını değiştirmekle yetinilmesi) durumunda, bazı hususlar gözden kaçabilir, bu da TTK’ya uyum konusunda beklenen amacın gerçekleşmemesine sebebiyet verebilir. Anonim ve limited şirket yönetimleri taslak hazırlığı aşamasında uzman görüşlerinden ve TTK ile ilgili kaynaklardan faydalanarak, bu aksaklıkları minimize edebilirler.