Şirketlere E-Tebligat Zorunluluğu Getirildi

Soner ALTAŞ

Dünya Gazetesi, 7 Şubat 2013

saBilindiği üzere, 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak tebligatların Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü veya memur vasıtasıyla yapılması gerekiyor. Anılan Kanuna, 11/1/2011 tarihli ve 6099 sayılı Kanunla, şirketleri yakından ilgilendiren, 7/a maddesi eklenmiştir. Kanımızca, birçok şirket yönetimi, getirilen bu maddenin içerdiği düzenlemeden haberdar değildir. Eklenen bu maddeye göre; anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere 19 Ocak 2013 tarihinden itibaren elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu hale getirilmiştir.

Bu çerçevede, mahkemeler; 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun kapsamına giren genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, sosyal güvenlik kurumları, il özel idareleri, belediyeler, köy hükmî şahsiyetleri, barolar ve noterler tarafından anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik yolla tebligat yapılacaktır.

Kendilerine yalnızca elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu hale getirildiğinden, anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin de, tebligat çıkarmaya yetkili merciler nezdindeki işlemlerinde elektronik tebligat adreslerini bildirmeleri gerekiyor. Elektronik tebligat adresinden kasıt, şirkete ait olan elektronik tebligata elverişli “kayıtlı elektronik posta adresi(KEP)”dir.

Bu bağlamda, anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket yönetimlerinin, 25/8/2011 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği hükümlerine göre kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi edinmesi ve bu adresi tebligat çıkarmaya yetkili merciler nezdinde yapacağı işlemlerde bildirmeleri gerekir. Elektronik yolla tebligat, şirketin elektronik tebligat adresine, yani kayıtlı elektronik posta adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılacaktır.

Peki, anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler kayıtlı elektronik posta,yanı elektronik tebligat adresi edinmezlerse ne yapılır? Kendisine zorunlu olarak elektronik yolla tebligat yapılması gereken ancak elektronik tebligat adresi edinmeyen şirketlerin MERSİS’te kayıtlı olan tebligat adreslerine, elektronik tebligat adresi edinmeleri için başvuruda bulunmaları konusunda MERSİS’ten sorumlu kurum, yani Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından bildirim yapılır.

Elektronik Tebligata ilişkin usul ve esaslar, 19 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlan Elektronik Tebligat Yönetmeliği belirlenmiştir. Konu hakkında detaylı bilgi edinmek isteyenler, anılan Yönetmeliğe bakabilirler.