Arama:
Ticari işlerde temerrüt faizi

Dr. Soner ALTAŞ

Dünya Gazetesi, 6 Kasım 2021

Ülkemizde 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun yürürlüğe girene kadar, Osmanlı döneminden kalan Murabaha Nizamnamesi önemli bir rol oynamış, adi işlerde bu Nizamname hükümleri, ticari işlemlerde ise mülga 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanmıştır. Faiz hususu, aynı zamanda Türk Borçlar Kanunu’nda da düzenlenmiştir. Diğer yandan, mülga 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’ndaki ticari işlerde faiz oranının serbestçe belirlenebilmesi ilkesi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda da aynen muhafaza edilmiş, ayrıca yeni yasada ticari işletmeler arasında yapılan mal ve hizmet tedariki sözleşmelerinde temerrüde ve temerrüt faizine ilişkin özel düzenlemelere yer verilmiştir. Daha fazlasını oku

Anonim Şirketler kitabının 7. Baskısı Çıkmıştır

Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirketler

(Açıklamalı, İçtihatlı, Örnekli)

Basım Yılı: Şubat 2016
Baskı Sayısı: 7. Baskı
Sayfa Sayısı: 1.352 sayfa
Kapak Türü: Ciltli
Fiyatı: 190 TL
13
Kitabı satın almak için aşağıdaki linki tıklayınız.
SA
KİTAP HAKKINDA:

1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu anonim şirketlere yönelik birçok değişiklik ve yenilik öngörmüştür. Tek kişilik anonim şirket kuruluşuna ve tek kişilik yönetim kuruluna izin verilmesi; halka açık olmayan anonim şirketler için kayıtlı sermaye sisteminin, birikimli oyun ve kâr payı avansının öngörülmüş olması; denetçinin şirket organı olmaktan çıkarılması; bazı anonim şirketlere bağımsız denetçiler tarafından Türkiye Denetim Standartlarına göre denetlenme ve internet sitesi açma, diğerlerine de şirket dışı denetçiler tarafından denetlenme zorunluluğunun getirilmesi; genel kurul ile yönetim kurulu toplantılarının elektronik ortamda yapılabilmesi; finansal tabloların Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından belirlenecek standartlara göre düzenlenecek olması; anonim şirketlerin büyüklüklerine göre sınıflandırılması; birleşme, bölünme ve tür değiştirmenin yeni kurallara bağlanması; yeni ihdas edilen cezalar ile şirketler topluluğuna ilişkin düzenlemeler bu yeniliklerden ve değişikliklerden sadece birkaçıdır.

Soner ALTAŞ tarafından kaleme alınan ve 6335 ile 6455 sayılı Kanunlar ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de yapılan değişikliklere, 6362 sayılı yeni Sermaye Piyasası Kanunu’na, konuya ilişkin yönetmeliklere ve tebliğlere göre güncellenen bu eserde, Türk Ticaret Kanunu’nun anonim şirketlere ilişkin düzenlemeleri en son haliyle ve tüm yönleriyle ele alınmış; ayrıca yeni TTK hükümleri ışığında alınan anonim şirketlere dair yüksek yargı kararlarına yer verilmiştir.

Konu Başlıkları
Anonim Şirketin Kuruluşu ve Kuruluş Belgeleri
Genel Kurul, Toplantı ve Karar Yetersayıları
Yönetim Kurulu
Anonim Şirketin Denetimi
Pay ve Pay Senetleri
Esas Sözleşme Değişiklikleri
Sermayenin Artırılması ve Azaltılması
Şirketler Topluluğu
Kar Payı ve Yedek Akçeler
Ticarî Defterler ve Belgeler
Finansal Tablolar ve Raporlar
Hukukî ve Cezaî Sorumluluk
Ölçeklerine Göre Anonim Şirketler
Anonim Şirketin Sona Erme Sebepleri ve Tasfiye
Anonim Şirketlerin Birleşmesi, Bölünmesi, Tür Değiştirmesi
Anonim Şirketler kitabının 7. Baskısını Yazar imzalı edinmek için aşağıdaki Resmi tıklayınız.
13
Limited Şirketler kitabının 7. Baskısını Yazar imzalı edinmek için aşağıdaki Resmi tıklayınız.
LTD7
Anonim Şirketler kitabının 7. baskısı ile Limited Şirketler kitabının 7. Baskısını birarada Yazar imzalı olarak edinmek için aşağıdaki resimlerden birisini tıklayınız.

13 + LTD7

Defter ve Belgeler Kaç Yıl Süreyle Saklanmalıdır?

BÜLTEN

(2015/2)

Ticari Defter ve Belgeleri Saklamamanın Cezaî Boyutu

Tarih : 04/05/2015
Sayı : 2015/2
Konu :

Ticari defter ve belgeleri saklama süresi ve anılan yükümlülüğe uyulmaması halinde karşılaşılacak müeyyideler hk.

Defter ve belgelerin saklanması hususu, hem 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda hem de 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenmiştir. Saklanması zorunlu olan defter ve belgelerin bir kısmına her iki Kanunda da yer verilmiş, ancak saklama süresi her iki Kanunda farklı olarak düzenlenmiştir. Daha fazlasını oku