Tek imza mı Çift İmza mı Şirketi Bağlar?

TEK İMZA MI ÇİFT İMZA MI ŞİRKETİ BAĞLAR?

Soner ALTAŞ

Dünya Gazetesi, 4 Ağustos 2012

1Soru: Yeni Türk Ticaret Kanunu’na göre anonim şirket tek imza ile mi yoksa çift imza ile mi temsil ve ilzam edilecek?

Bildiğiniz üzere, 6762 sayılı eski Türk Ticaret Kanunu bu konuda “Anonim şirket adına tanzim edilecek evrakın muteber olması için, aksine esas mukavelede hüküm olmadıkça temsile selahiyetli olanlardan ikisinin imzası kafidir.” hükmünü getirmişti. Yani, şirket adına düzenlenecek olan belgelerin geçerlilik kazanması için, temsile yetkili en az iki kişinin imzası gerekiyordu. Bu usule de çift imza sistemi deniliyordu. Ancak, eski TTK bu genel kuralın aksinin şirket sözleşmesi ile düzenlemesine de izin veriyordu. Bir başka deyişle, esas sözleşmeye konulacak bir hüküm ile şirketin temsile yetkili bir kişinin imzası ile de temsil ve ilzamı mümkün idi. Fakat, uygulamada, eski TTK’nın tanıdığı bu imkan yeterince bilinmediği için, şirket esas sözleşmelerine bu konuda özel bir hüküm konulmuyor ve anonim şirketler genelde çift imza ile temsil ediliyordu.

 

6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’nun bu konudaki hükmü ise “Esas sözleşmede aksi öngörülmemiş veya yönetim kurulu tek kişiden oluşmuyorsa temsil yetkisi çift imza ile kullanılmak üzere yönetim kuruluna aittir” şeklindedir. Bir başka deyişle, tek kişilik yönetim kuruluna sahip anonim şirketlerde, temsil yetkisi tek imza ile kullanılacaktır. Bu usule tek imza sistemi denilmektedir. Birden fazla üyeye sahip yönetim kurullarında ise, şirket esas sözleşmesinde aksine hüküm yok ise, temsil yetkisi çift imza ile kullanılacaktır.

 

Dikkat edileceği üzere “şirket esas sözleşmesinde aksine hüküm yok ise” ibaresini özellikle vurgulamaktayız. Zira, yeni TTK da eski TTK gibi temsil yetkisinin esas sözleşme ile düzenlenmesine ve bu konuda farklı bir hükme yer verilmesine imkan sağlamaktadır. Dolayısıyla, yönetim kurulu birden fazla üyeden oluşsa –örneğin; 3, 5, 7, 9 üyeli olsa- dahi, şirket esas sözleşmesine konulacak bir hüküm ile temsil yetkisinin tek imza ile kullanılacağı hüküm altına alınabilecek, yani tek imza sistemi kullanılabilecektir. Bu durumda, temsilde çift imza şartı aranmayacak ve esas sözleşmede yazılı hükme göre şirket tek imza ile temsil edilecektir. Kısaca, yönetim kurulunun birden fazla üyeden oluştuğu şirketlerde, şirketin tek imza ile mi yoksa çift imza ile mi temsil edileceği konusunda şirketlerin seçimlik bir hakkı vardır.