Tek Ortaklı Limited Şirket

YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TEK ORTAKLI LİMİTED ŞİRKET

Soner ALTAŞ

Dünya Gazetesi, 19 Mart 2011

2Halihazırda yürürlükte bulunan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu, limited şirket kuruluşu için en az iki kurucunun bulunmasını şart koşmaktadır. 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’nda ise limited şirket kurucuları için asgari bir sayı öngörülmemiştir. Dolayısıyla, yeni TTK’ya göre, limited şirketler, tek kişi -gerçek veya tüzel- tarafından da kurulabilecektir. Bir başka deyişle, yeni TTK tek ortaklı limited şirkete izin vermektedir. Ancak, limited şirketin tek kişi tarafından kurulması halinde, limited şirket müdürleri, şirketin tek ortaklı bir limited şirket olduğunu, tek ortağın adını, vatandaşlığını ve yerleşim yerini tescil ve ilan ettirmek zorundadırlar.

Ayrıca, yeni TTK’ya göre, eğer limited şirket birden fazla kişi tarafından kurulur, ancak sonradan ortak sayısı bire düşer ise, durumun, bu sonucu doğuran işlemin, gerçekleştiği tarihten itibaren yedi gün içinde şirket müdürlerine yazılı olarak bildirilmesi gerekecektir. Limited şirket müdürleri ise, bildirimin alınması tarihinden başlayarak yedinci günün sonuna kadar, şirketin tek ortaklı bir limited şirket olduğunu, tek ortağın adını, vatandaşlığını ve yerleşim yerini tescil ve ilan ettireceklerdir.

 

Öte yandan, yeni TTK, 6762 sayılı TTK’da olduğu gibi, limited şirketlerde ortak sayısını sınırlandırmakta ve ortak sayısının elliden fazla olamayacağını öngörmektedir. Yani, yeni TTK’ya göre limited şirketin tek ortaklı olması mümkün olmakla birlikte, ortak sayısı elliyi geçemeyecektir. Ayrıca, yeni TTK, tek ortaklı limited şirkete izin vermekle birlikte, şirketin tek ortağı kendisi olacak bir şirkete dönüşmesi sonucunu doğuracak şekilde kendi paylarını iktisap etmesine yasak getirmektedir.

 

Buna karşılık, tek ortaklı anonim şirkette olduğu gibi, tek ortaklı limited şirket kuruluşu da, 1 Temmuz 2012 tarihine kadar mümkün olamayacaktır. Zira, yeni TTK’nın konuya ilişkin düzenlemeleri 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecektir.