Ticaret Unvanının Belirtilmemesi

TİCARET UNVANININİŞLETMENİN GİRİŞİNDE BELİRTİLMEMESİ

Soner ALTAŞ

Dünya Gazetesi, 21 Ekim 2010

6Ticaret unvanı, tacirin, ticari işletmesine ilişkin işlemleri yaparken kullandığı isimdir. Yani, ticaret unvanı, taciri tanıtmaya ve onu diğer tacirlerden ayırt etmeye yarar ve sadece tacirler tarafından kullanılabilir. Bir başka deyişle, tacir olmayan kişiler –mesela, esnaf ve sanatkârlar- ticaret unvanı kullanamazlar.

Türk Ticaret Kanunu, gerçek ve tüzel kişi bütün tacirleri, ticarî işletmelerine ilişkin işlemleri, ticaret unvanıyla yapmak ve işletmeleriyle ilgili senetlerle diğer evrakı bu unvan altında imzalamak ile yükümlü kılmıştır. Bu çerçevede; tacirin, ticarî işletmesine ilişkin işlemlerde kullanacağı ve işletmesiyle ilgili senet ile diğer belgelerde altına imza atacağı ticaret unvanını, ticari işletmenin açıldığı günden itibaren on beş gün içinde, tescil ettirmesi gerekmektedir.

 

Yine, TTK’nun 41. maddesinin ikinci fıkrasına göre, tescil ettirilen bu ticaret unvanının, ticarî işletmenin giriş cephesinin herkes tarafından kolayca görülebilecek bir yerine, okunaklı bir şekilde yazılması zorunludur. Buradaki “ticaret unvanının yazılması” ibaresini günümüz itibariyle “ticaret unvanının yazılı olduğu tabelanın asılması” şeklinde anlamak daha doğru olacaktır.

 

Ticaret unvanının işletmenin giriş cephesine yazılmaması, yani, tabela asma yükümlülüğüne uyulmaması durumunda, ilgililere, TTK’nun m.40/f.1 hükmü gereği 450 TL’den 100.000 TL’na kadar adlî para cezası verilecek ve ayrıca bir yıldan beş yıla kadar ticaret ve sanayi odalarına üye olabilmek ve borsada işlem yapabilmek haklarından mahrumiyetlerine veya borsalardan geçici olarak çıkarılmalarına karar verilecektir.

 

Yani, ticaret unvanının ticari işletmenin giriş cephesinde açıkça gösterilmemesi durumunda, gerçek kişi tacir ise kendisine, tüzel kişi tacir ise yönetim organı üyelerine –anonim şirketlerde ve kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerine, limited şirketlerde müdürlere- sözkonusu adlî para cezası verilecektir. Örneğin; bir iş merkezinde faaliyet gösteren limited şirketin yahut anonim şirketin girişinde şirketin ticaret unvanı -yasaya uygun şekilde- belirtilmemiş ise, anılan yükümlülük yerine getirilmemiş kabul edilecektir. Bu nedenle, başta anonim ve limited şirketler olmak üzere bütün tacirlerin ve şubelerinin Türk Ticaret Kanunu’nun getirmiş olduğu bu zorunluluğa riayet etmeleri gerekir.