Yönetim Kurulu İçin Zarar Sigortası

ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İÇİN ZARAR SİGORTASI ŞART MIDIR?

Soner ALTAŞ

Dünya Gazetesi, 12 Ağustos 2011

sa6102 sayılı yeni TTK, anonim şirketlerde kurumsal yönetim ilkelerine özel önem vermiştir. Bu amaçla getirilen düzenlemelerden birisi de “zarar sigortası”dır. Peki bu sigorta zorunlu mudur? İşte yazımızın konusunu bu husus oluşturmaktadır.

 

Yeni TTK’nın 361. maddesi ile anonim şirket yönetim kurulu üyelerine, şirkete verecekleri zararların güvencesi olarak, zarar sigortası yaptırma imkanı getirilmiştir. Anılan maddede “Yönetim kurulu üyelerinin, görevlerini yaparken kusurlarıyla şirkete verebilecekleri zarar, şirket sermayesinin yüzde yirmibeşini aşan bir bedelle sigorta ettirilmiş ve bu suretle şirket teminat altına alınmışsa, bu husus halka açık şirketlerde Sermaye Piyasası Kurulunun ve ayrıca pay senetleri borsada işlem görüyorsa borsanın bülteninde duyurulur ve kurumsal yönetim ilkelerine uygunluk değerlendirmesinde dikkate alınır.” denilmektedir.

 

Ancak, hemen belirtelim ki, bu sigorta isteğe bağlıdır. Nitekim, anılan maddenin gerekçesinde “Batıda yaygın olan bu sigortanın, zararların karşılanmasından çok, profesyonel, sorumluluk bilincine sahip ve görevin gereklerine uygun yetenekleri haiz kişilerden oluşan yönetim kurullarının oluşmasında etken rol oynadığı şüphesizdir. Ancak Ülkemizde bu sigortanın bugün yaptırılması olanakları hemen hemen yok gibidir. Çünkü bu kadar büyük bir riski Türk sigorta endüstrisinin taşıyabilmesi mümkün görülmemektedir. Bütün riskin yurtdışına reasüre edilmesi ise üzerinde düşünülmesi gereken bir diğer noktadır. Ancak hükmün yavaş ve tedricen de olsa gereksinimlere cevap vermesi olasılığı toplumsal politika ve yarar açısından ihmal edilemeyecek bir katkı olarak değerlendirilmiştir.” denilerek, anılan sigortanın zorunlu kılınmamasının nedenleri izah edilmiştir.

 

Dolayısıyla, dileyen anonim şirketler, yönetim kurulu üyeleri için zarar sigortası yaptırabileceklerdir. Anonim şirketin halka açık olması veya paylarının borsada işlem görmesi durumunda, “yönetim kurulu üyelerinin, şirket sermayesinin yüzde yirmibeşini aşan bir bedelle sigorta ettirilmiş olması” Sermaye Piyasası Kurulunun ve ayrıca pay senetleri borsada işlem görüyorsa borsanın bülteninde duyurulacak ve kurumsal yönetim ilkelerine uygunluk değerlendirmesinde dikkate alınacaktır.