Yönetim Kuruluna Getirilen Borçlanma Yasağı

YENİ TTK A.Ş. YÖNETİM KURULUNUN ŞİRKETE BORÇLANMASINI YASAKLIYOR!

Soner ALTAŞ

Dünya Gazetesi, 16 Temmuz 2011

7Bir önceki yazımızda, 6102 sayılı yeni TTK’nın anonim şirket paysahiplerinin “iştirak taahhüdünden doğan borç haricinde” şirkete borçlanmalarını suç saydığını ve bunun için de üçyüz günden az olmamak üzere adlî para cezası öngördüğünü belirtmiştik. Sözkonusu borcun, şirketle, şirketin işletme konusu ve paysahibinin işletmesi gereği olarak yapılmış bulunan bir işlemden doğmuş olmasının ve emsalleriyle aynı veya benzer şartlara tâbi tutulmasının ise bu yasağın istisnasını teşkil ettiğini vurgulamıştık.

Yeni TTK, paysahiplerine getirilen bu borçlanma yasağının tamamlayıcısı olarak, anonim şirket yönetim kurulu üyelerinin şirkete borçlanmasını da yasaklamaktadır. Buna göre;

 

  • Yönetim kurulu üyeleri,

 

  • Yönetim kurulu üyesinin alt ve üst soyundan biri ya da eşi yahut üçüncü derece dâhil üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımlarından biri,

 

  • Yönetim kurulu üyesinin ve alt ve üst soyundan birinin ya da eşinin yahut üçüncü derece dâhil üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımlarından birinin ortağı oldukları şahıs şirketleri,

 

  • Yönetim kurulu üyesinin ve alt ve üst soyundan birinin ya da eşinin yahut üçüncü derece dâhil üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımlarından birinin en az yüzde yirmisine katıldıkları sermaye şirketleri

 

şirkete nakit veya ayın borçlanamazlar. Bu kişiler için şirket kefalet, garanti ve teminat veremez, sorumluluk yüklenemez, bunların borçlarını devralamaz.

 

Bu yasağa aykırı şekilde şirkete borçlanan yönetim kurulu üyeleri, sayılan yakınları ve diğer ilgililer üçyüz günden az olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır.

 

Ancak, yeni TTK, anılan borçlanma yasağı konusunda şirketler topluluğuna muafiyet tanımış ve şirketler topluluğuna dahil şirketlerin birbirlerine kefil olmalarının ve garanti vermelerinin “borçlanma yasağı” kapsamında değerlendirilmeyeceğini hükme bağlamıştır.

 

Yine, bahsigeçen “şirkete borçlanma” yasağı Bankacılık Kanunu’na tabi anonim şirketleri kapsamayacak, bunlar hakkında kendi özel mevzuatlarında yer alan düzenlemeler uygulanacaktır.

 

Bu çerçevede, cezai sorumluluklarının doğmaması bakımından, anonim şirket yönetim kurulu üyelerinin ve yukarıda bahsigeçen ilgililerin 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren anılan borçlanma yasağının kapsamına girmekten kaçınmaları menfaatlerine olacaktır.