Limited Şirketlerde İntifa Senetleri

limited şirketlerde intifa senetleri

Limited Şirketlerde Kurucu İntifa Senetleri ve Adi İntifa Senetleri Çıkarılması

Limited şirketlerde intifa senetleri basımı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ile getirilmiş bir imkandır. Bunun yasal dayanağını TTK’nın 584. maddesi hükmü oluşturur. Anılan maddede “Şirket sözleşmesinde intifa senetlerinin çıkarılması öngörülebilir; bu konuda anonim şirketlere ilişkin hükümler kıyas yoluyla uygulanır.” denilmiştir.

Limited ortaklıklar tarafından çıkarılabilecek olan bu senetleri “kurucu” ve “adi” olmak üzere ikiye ayırabiliriz.

Kurucu İntifa Senetleri

Müessis senedi de denilen bu senetler, şirketin kurucu ortaklarına verilir. Şirkette kurucu sıfatını haiz kişiler TTK’da belirtilmiştir. Şirketin kuruluşu esnasında, esas sermaye payı taahhüt edip şirketin kuruluş sözleşmesini imzalayan gerçek ve tüzel kişiler kurucu sayılır.

Adi İntifa Senetleri

Senetlerin ana türünü oluşturur. Şirket genel kurulu, sözleşme uyarınca veya sözleşmeyi değiştirerek bu senetleri çıkarabilir. Ancak, bu konuda genel kurulun karar almış olması tek başına yeterli değildir. Bu konuda şirket sözleşmesinde açık bir hükmün bulunması, bulunmaması durumunda ise genel kurulun öncelikle sözleşme değişikliğine gimesi gerekir. Anılan yetkinin genel kurul tarafından müdürlere devredilmesi yahut müdürler kurulu kararı ile senet çıkarılması mümkün değildir. Çıkarılması durumunda, bu senetler geçersiz sayılır.

İntifa Senedinin Basımı

TTK’da bu adla yer almış olsalar da, intifa haklarını temin için senet bastırılması zorunlu değildir. Yukarıda izah ettiğimiz üzere, bunlara dair şirket sözleşmesinde açık bir hükmün bulunması gerekir.

Bununla birlikte, TTK’da “Kurucular için çıkarılanlar da dâhil olmak üzere, intifa senetleri emre ve hamiline yazılı olabilir.” denilmiştir. Yani TTK, bu senetlerin basımına izin vermiştir. Senedi bastırma durumunda, bunların ya emre ya da hamiline yazılı olması gerekir.

Senet Sahiplerine Tanınabilecek Menfaatler

Senet sahiplerine, net kâra, tasfiye sonucunda kalan tutara katılma veya yeni çıkarılacak payları alma hakları tanınabilir. Senet sahiplerine, dağıtılabilir şirket kârından I. tertip yasal yedek akçe ile ortaklar için yüzde beş kâr payı ayrıldıktan sonra kalan meblağın en fazla onda biri ödenebilir. Bu oran azamîdir, senet sahiplerine bu orandan daha yüksek bir oranda kâr dağıtımı yapılması mümkün değildir. Ancak, onda birin altında bir oranın belirlenmesi mümkündür.

Limited şirketlerde intifa senetleri hakkında daha detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilir ve danışmanlık hizmetlerimize göz atabilirsiniz.

Sohbeti Başlat
1
Yardıma ihtiyacınız var mı?
Merhaba
Yardımcı olabilir miyim?