Finansal Tablo Müzakerelerinin Ertelenmesi

Finansal tablo müzakerelerinin ertelenmesi

Anonim Şirketlerde Finansal Tabloların Müzakeresinin Ertelenmesi

Anonim şirketlerde finansal tablo müzakerelerinin ertelenmesi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nun 420. maddesinde düzenlemiştir. Görüşmelerin ertelenmesini talep hakkı, olumlu azlık haklarından birisidir. Olumlu azlık hakları, yasanın hak tanıdığı hususlara ilişkin olarak azlığın somut bir talepte bulunduğu hallerdir.

Kapsama Giren Tablolar

Mülga 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 377. maddesi sadece bilançonun tasdikine dair müzakerelerin ertelenmesine izin verdiği halde, 6102 sayılı TTK mali tabloların tamamının –bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu, özkaynaklar değişim tablosu vs. – müzakeresi ve buna bağlı konuların ertelenmesine olanak tanımıştır.

Erteleme Süresi

TTK’nın 420’inci maddesi uyarınca; azlık tarafından talep edilmesi halinde, mali tabloların görüşmeleri ve buna bağlı konular, toplantı başkanının kararıyla bir ay sonraya bırakılır.

TTK’da öngörülen bir aylık süre, azlık lehine tanınmış müktesep hak niteliğinde bir süredir. Bu nedenle, anılan süre, şirket esas sözleşmesine konulacak bir hükümle ya da genel kurul kararıyla kısaltılamaz.

Genel Kurul Başkanına Tanınan Yetki

Yargıtay 11. HD’nin 18/02/2014 tarihli ve E.2013/12519, K.2014/2803 sayılı kararında “6102 sayılı Yasanın 420. maddesi gereğince sermayenin 1/10’ine sahip ortaklar tarafından mali tablo görüşmeleri ve buna bağlı konuların ertelenmesi talep edildiğinde genel kurul başkanının başkaca hiçbir işlem yapmaksızın bu konuların görüşmesini bir ay sonraya bırakması gerekir.” denilmiştir. Bu bağlamda, genel kurulca ertelemeye dair herhangi bir karar alınmasına gerek yoktur.

Azlığın Tanımı

Azlık ile kastedilen, halka açık anonim ortaklıklarda sermayenin % 5’ine, halka açık olmayan (kapalı) anonim şirketlerde ise % 10’una sahip olan  ortak veya ortaklardır.

Erteleme Usulü ve İlanı

Dolayısıyla, azlık tarafından görüşmelerin ertelenmesi talep edildiğinde, genel kurulca bu konuda bir oylama yapılmaz. Toplantı başkanı, azlığın talebini ve bu talep üzerine mali tabloların görüşmelerinin  bir ay sonraya ertelendiğini toplantı tutanağına yazar veya yazdırır.

Mali tablolar ile buna bağlı konuların görüşülmesinin ertelendiği hususu, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ve eğer şirket bağımsız denetime tabi ise şirketin internet sitesinde yayımlanır. Ayrıca, pay defterinde yazılı pay sahipleriyle, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.

Ertelenen hususların görüşüleceği genel kurula ilişkin çağrı ve toplantı gündemi de, aynı usulle, toplantı tarihinden en az iki hafta önce pay sahiplerine bildirilir.

Finansal tablo müzakerelerinin ertelenmesi hakkında detaylı bilgi almak ve uzman danışmanlık hizmetlerimizden yararlanmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Sohbeti Başlat
1
Yardıma ihtiyacınız var mı?
Merhaba
Yardımcı olabilir miyim?