OSB Tarafından Tutulacak Defterler

osb tarafından tutulacak defterler

Organize Sanayi Bölgeleri Hukukunda Defter Tutma Yükümlülüğü 

OSB tarafından tutulacak defterler, Organize Sanayi Bölgeleri Hukukunun güncel konularından birisidir. 18/6/2017 tarihli ve 7033 sayılı Yasa ile 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’nun 25’inci maddesine  “Organize Sanayi Bölgelerinde tutulacak defterler ve genel kurul toplantılarında görevlendirilecek Bakanlık temsilcisi konularında OSB mevzuatında hüküm bulunmayan hâllerde 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlere ilişkin hükümleri uygulanır.” şeklinde hüküm eklenmiştir.

Yeni olan bu hükümle, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) tarafından tutulacak defterler konusunda, Organize Sanayi Bölgeleri mevzuatında hüküm bulunmayan hâllerde, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nun anonim şirketlere ilişkin hükümlerine göndermede bulunulmuştur.

Böylece, organize sanayi bölgeleri, Türk Ticaret Kanunu ve ikincil düzenlemelerinde öngörülen defter tutma, onaylatma, ticari defter ve belgeleri saklama yükümlülüklerine tabi tutulmuştur.

16 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’nin 53 ve 97’nci maddelerine Organize Sanayi Bölgeleri ile Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu olan OSBÜK’ün, pay defteri hariç olmak üzere, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda anonim şirket için öngörülen defterleri tutacakları yönünde hüküm getirilmiştir.

Böylece, TTK’da anonim şirket için öngörülen pay defterinden Organize Sanayi Bölgeleri muaf tutulmuştur.

Organize Sanayi Bölgelerinin ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşunun Defterlerine İlişkin Genelge

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde yapılan değişikliğin hemen ardından, Organize Sanayi Bölgelerinin ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşunun Defterlerine İlişkin Genelge ile Organize Sanayi Bölgeleri tarafından tutulması zorunlu olan defterleri aşağıdaki gibi sınıflandırılmıştır:

a) Müteşebbis heyet aşamasında olan Organize Sanayi Bölgeleri, yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri, yönetim kurulu karar defteri, müteşebbis heyet toplantı ve müzakere defteri tutar.

b) Müteşebbis heyetin görevinin sona erdiği genel kurula geçen Organize Sanayi Bölgeleri ise, yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri, yönetim kurulu karar defteri, genel kurul toplantı ve müzakere defteri tutar.

c) Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu da, yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri, yönetim kurulu karar defteri, genel kurul toplantı ve müzakere defterini tutmakla yükümlüdür.

Müteşebbis Heyet Toplantı ve Müzakere Defteri

Müteşebbis heyet aşamasında olan Organize Sanayi Bölgelerinde, müteşebbis heyet toplantılarında görüşülen hususlar ve alınan kararlar müteşebbis heyet toplantı ve müzakere defterine kaydedilecektir. Müteşebbis heyetin görevinin sona erdiği genel kurula geçen bölgelerde ise, genel kurul toplantı ve müzakere defteri tutulacak ve bu deftere genel kurul toplantılarında görüşülen hususlar ve alınan kararlar kaydedilecektir.

Genelgede sayılan defterlerin nasıl tutulacağı ilgili mevzuat olan Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ’de açıkla belirlenmiş olduğundan, Genelgede bu ayrıntılara girilmemiştir. Tutulması zorunlu defterleri ve bunlara yapılan kayıtların dayanağı olan belgeleri saklama yükümlülüğü ise, ilgili mevzuat gereği, on yıl olarak belirlenmiştir.

Organize Sanayi Bölgelerinde Defter Tutmamanın Cezası

Organize Sanayi Bölgelerinin defterlerinin mevcut olmaması veya hiçbir kayıt içermemesi yahut kanuna uygun saklanmaması hallerinde ise, sorumluları hakkında adli para cezası (30.000 TL ile 365.000 Türk Lirası arası) uygulanır.

Organize Sanayi Bölgelerinde Defter Tutma Kurallarına Uymamanın Cezası

Organize Sanayi Bölgelerinin faaliyetleri ve finansal durumu hakkında fikir verebilecek ve bölge faaliyetlerinin oluşumu ve gelişmesinin izlenebileceği şekilde defter tutulmaması; bölgeyle ilgili olarak gönderilmiş bulunan her türlü belgenin, fotokopi, karbonlu kopya, mikrofiş, bilgisayar kaydı veya benzer şekildeki bir kopyasını, yazılı, görsel veya elektronik ortamda saklamayarak kopyasını sağlanmaması; defterlerin açılış ve kapanış onaylarının yaptırılmaması; defter tutma kurallarına uyulmaması, usule aykırı olarak envanter çıkarılması gibi hallerde 49.274 Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

OSB tarafından tutulacak defterler hakkında daha detaylı bilgi ve uzman destek talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Sohbeti Başlat
1
Yardıma ihtiyacınız var mı?
Merhaba
Yardımcı olabilir miyim?