Yargıtaya Göre Belediye Şirketinde Temsilci Seçme Yetkisi

yargıtaya göre belediye şirketinde temsilci seçme yetkisi

Belediye Şirketlerinde Temsilciyi Seçme Yetkisine Yüksek Adli Yargının Bakışı

Yargıtaya göre belediye şirketinde temsilcisi seçme yetkisi, Danıştay’a göre daha açık ve nettir.

İlk Derece Mahkemesi Kararı

İlk Derece Mahkemesince, 5393 sayılı Kanun’un 17. maddesine göre belediye meclisinin belediyenin karar organı olduğu, yetkilerinin 18/i. maddesinde düzenlendiği, Kanunun 37. maddesine göre Belediye başkanının belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisi olduğu, 38/p maddesinde ise belediye başkanının görev ve yetkisine ilişkin olarak “kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararı gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak” şeklinde düzenlenme yapıldığı, belediye meclisinin veya encümenin belediye şirketleri’nin genel kurulunda belediyeyi temsil edecek gerçek kişi temsilciyi belirleme konusunda kanunda açık bir düzenleme bulunmadığı, bu yetkinin 38/p maddesi kapsamında belediye başkanına ait olduğu, davacı şirketin pay sahibinin dava dışı İzmit Belediyesi olduğu, Belediye tüzel kişiliğinin temsilcisi olan belediye başkanının belirlemiş olduğu temsilcisinin genel kurulda belediyeyi temsil kabiliyeti bulunduğu, normlar hiyerarşisi çerçevesinde sonraki normların önceki normlara uygun olmak zorunda olduğu, davacının tescil talebi doğrultusunda işlem yapılması gerektiği gerekçesiyle, davanın kabulü ile Kocaeli Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 20.06.2019 tarih ve 2019-GD-5997 sayılı tescil red işleminin iptaline, temsilci değişikliğinin tesciline ve tescilinin Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilanına karar verilmiştir.

Bölge Adliye Mahkemesi Kararı

İstinaf aşamasında, Bölge Adliye Mahkemesince, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına ve ileri sürülen istinaf sebepleri dikkate alındığında, mahkemenin vakıa ve hukuki değerlendirmesinde usul ve esas yönünden yasaya aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davalı vekilinin istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Kararı

Temyiz aşamasında, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 10.12.2020 tarihli (E.2020/449, K.2020/5811) kararı ile;

“Yapılan yargılama ve saptanan somut uyuşmazlık bakımından uygulanması gereken hukuk kuralları gözetildiğinde İlk Derece Mahkemesince verilen kararda bir isabetsizlik olmadığının anlaşılmasına göre yapılan istinaf başvurusunun HMK’nın 353/b-1 maddesi uyarınca Bölge Adliye Mahkemesince esastan reddine ilişkin kararın usul ve yasaya uygun olduğu kanısına vararak” Bölge Adliye Mahkemesi kararını onamıştır.

Dolayısıyla, Yargıtay, belediyelerin ortak olduğu şirketlerin genel kurullarında belediyeyi temsil eden kişinin ve belediye tüzel kişiliğinin yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesi halinde, tüzel kişi temsilcisinin belirlenmesine dair yetkinin, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisi olan belediye başkanına ait olduğuna hükmetmiştir.

Yargıtaya göre belediye şirketinde temsilcisi seçme yetkisi ile ilgili detaylı bilgi ve uzman desteği talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Sohbeti Başlat
1
Yardıma ihtiyacınız var mı?
Merhaba
Yardımcı olabilir miyim?