Danıştaya Göre Belediye Şirketinde Temsilci Seçme Yetkisi

Danıştaya göre belediye şirketinde temsilci seçme yetkisi

Belediye Şirketlerinde Temsilciyi Seçme Yetkisine Yüksek İdari Yargının Bakışı

Danıştaya göre belediye şirketinde temsilcisi seçme yetkisi, aslında tam olarak açık değildir.

Danıştay, konuyu, Ticaret Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan Genelge yönünden değerlendirmiştir.

Danıştay 8. Dairesi, konuyu, davalı Bakanlık tarafından verilen görüş yazısının iptali istemiyle açılan davaya ilişkin 21/01/2021 tarihli (E.2020/4955, K.2021/220) kararında;

“bir idarî kararın alınmasından önce tesis edilen, karar almaya yetkili makamı bağlamayan, bilgilendirici, aydınlatıcı ve yönlendirici özelliği haiz, asıl işlemin hazırlık sürecinde geçirilmesi gereken bir aşamayı ifade eden, idarî işlemi meydana getiren iradenin bir parçasını oluşturmayan işlemlerin, ilgililerin hukuksal durumlarında etki yaratacak nitelikte bulunmadıklarından, idarî davaya konu olamayacaklarının kabulü gerektiği, olayda ise, dava konusu edilen yazının, tescil işlemlerini yapmakla yetkili olan idareye verilen bağlayıcı niteliği bulunmayan görüş niteliğinde olduğu, dolayısıyla idari davaya konu edilebilecek kesin ve yürütülebilir nitelikte işlemlerden olmadığı sonucuna varıldığı gerekçesiyle” davanın incelenmeksizin reddine karar vermiştir.

Anılan Daire kararı, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 18.10.2021 tarihli, E.2021/1082, K.2021/1892 sayılı kararı ile onanmıştır.

Ticaret Bakanlığı Genelgesi Ne Diyor?

Ticaret Bakanlığı Genelgesinde aslında anılan Bakanlık herhangi bir görüş belirtmemiş, diğer ilgili Bakanlıktan adlığı görüşü Genelge halinde ticaret sicili müdürlüklerine bildirmiştir.

Ticaret Bakanlığı, 2019 yılı içerisinde, belediyenin aynı zamanda tüzel kişi yönetim kurulu üyesi veya müdürü olduğu belediye şirketlerinde,

  1. yönetim kurulu veya müdürler kurulunda belediye tüzel kişiliğini temsil etmek üzere yetkilendirilen gerçek kişilerin değiştirilmesine yönelik tescil taleplerinde
  2. pay sahibi belediyeyi temsilen şirketlerin genel kuruluna katılacak temsilcilerin belirlenmesinde

hangi organ kararının aranması gerektiği hususunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’nden görüş istemiştir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü, 14/05/2019 tarih ve 14399437-622.02-E.103708 sayılı yazısı ile, görüş talebinde belirtilen hususlarda karar verme yetkisinin belediye meclisinde olduğunu bildirmiştir.

Bu görüş üzerine de, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü, 15/05/2019 tarihli Genelgesi’ni hazırlayarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün görüşü doğrultusunda hareket edilmesi gerektiği hususunu Ticaret Sicili Müdürlüklerine emretmiştir.

Danıştaya göre belediye şirketinde temsilcisi seçme yetkisi ile ilgili detaylı bilgi ve uzman desteği talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Sohbeti Başlat
1
Yardıma ihtiyacınız var mı?
Merhaba
Yardımcı olabilir miyim?