Çağrısız Genel Kurul Toplantısı

çağrısız genel kurul toplantısı

Anonim ve Limited Şirketlerde Çağrısız Genel Kurul Toplantısının Koşulları

Anonim ve limited şirketlerde çağrısız genel kurul toplantısı yapılması ve karar alınması mümkündür. GK, anonim ve limited şirketin zorunlu organlarından birisidir. Ortakların veya temsilcilerinin katılımıyla oluşan bu kurulun, her sene en az bir defa toplanıp bazı hususları müzakere ederek karara bağlaması şarttır. Bu şekilde yapılan toplantıya, olağan GK toplantısı denilmektedir. Gerektiğinde, anonim ve limited şirketler; sermaye artırımı, azatlımı, esas sözleşme değişikliği, yönetim kurulu üyelerinin azli gibi gündem konuları için olağanüstü GK toplantıları da yapabilmektedirler.

Çağrılı GK Formaliteleri

GK, anonim şirketlerde pay sahiplerinin, limited şirketlerde ise ortakların ya da bunların temsilcilerinin katılımıyla oluşur. GK, kanunla kendisine tanınmış olan konularda karar alan bir organdır. Türk Ticaret Kanunu, GK’un toplantıya çağrılabilmesi için bazı prosedürler getirmiştir. 

Mesela; anonim ve limited şirketlerde ortaklar, GK toplantısına, şirket sözleşmesinde belirtilen şekilde, şirket bağımsız denetime tabi ise şirketin internet sitesinde ve her halükarda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayınlanan ilan ile çağrılmalıdır.

Bu zorunluluk yanında, toplantı günü ile gündemin ve ilânın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin, pay defterinde yazılı ortaklar ile önceden şirkete pay senedi veya ortaklığını ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla da bildirilmelidir.

GK toplantısına çağrının, anonim şirketlerde toplantıdan en az iki hafta önce, limited şirketlerde ise en az on beş gün önce yapılması gerekmektedir. GK’un usulüne uygun şekilde toplantıya çağrılmaması, toplantıda alınan kararların iptalini gerektirir. Bu nedenle, Yasada ve şirket sözleşmesinde belirtilen yükümlerin yerine getirilmesi önemlidir.

Çağrısız GK Koşulları

Gördüğünüz gibi, anonim ve limited şirketlerde GK’u usulüne uygun şekilde toplantıya çağırmak hem zaman almakta hem de şirkete ilave bir maliyet getirmektedir.

Oysa, anonim ve limited şirketlerde GK toplantısını daha kısa sürede ve daha az maliyetle yapmanın bir vardır. Bu yola bizzat TTK izin vermektedir. Ülkemizde anonim ve limited şirketlerinin çoğunun aile şirketi ve az ortaklı olması dikkate alındığında, en kısa yol bu yöntemi uygulamaktır.

GK toplantısını çağrısız olarak yapabilmek için iki koşul aranır. Bu koşulların birincisi, GK’un çağrısız olarak toplanmasına hiçbir ortağın itiraz etmemesidir.

İkinci koşul ise; bütün ortakların veya görevlendirecekleri temsilcilerinin toplantıya katılmasıdır. Yani, toplantı yetersayısının % 100 olmasıdır. Bu iki koşul sağlanır ise, çağrıya ilişkin usule uyulmaksızın, GK toplanır ve karar alır. Sağlanmaz ise, çağrısız GK yapılamaz.

Çağrısız olarak toplanan bu tür kurullarda, gündeme madde eklenmesi de toplantıya katılanların oybirliği ile alınır. Böylece, GK toplantısı, Yasaya uygun bir şekilde, daha kısa sürede ve ilan-posta maliyeti olmaksızın icra edilmiş olur.

Çağrısız Genel Kurul Toplantısı hakkında daha detaylı bilgi edinmek için bizimle iletişime geçebilir ve danışmanlık hizmetlerimize göz atabilirsiniz.

Sohbeti Başlat
1
Yardıma ihtiyacınız var mı?
Merhaba
Yardımcı olabilir miyim?