Arama:
Ticari işlerde temerrüt faizi

Dr. Soner ALTAŞ

Dünya Gazetesi, 6 Kasım 2021

Ülkemizde 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun yürürlüğe girene kadar, Osmanlı döneminden kalan Murabaha Nizamnamesi önemli bir rol oynamış, adi işlerde bu Nizamname hükümleri, ticari işlemlerde ise mülga 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanmıştır. Faiz hususu, aynı zamanda Türk Borçlar Kanunu’nda da düzenlenmiştir. Diğer yandan, mülga 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’ndaki ticari işlerde faiz oranının serbestçe belirlenebilmesi ilkesi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda da aynen muhafaza edilmiş, ayrıca yeni yasada ticari işletmeler arasında yapılan mal ve hizmet tedariki sözleşmelerinde temerrüde ve temerrüt faizine ilişkin özel düzenlemelere yer verilmiştir. Daha fazlasını oku

Tasfiye memurları hangi konularda şirketi temsil edebilir?

Tasfiye memurları hangi konularda şirketi temsil edebilir?

Soner ALTAŞ

Dünya Gazetesi, 22 Nisan 2015

936728877_170Bilindiği üzere, sona erme sebeplerinden birisi gerçekleşen anonim ile limited şirketler tasfiye haline girer ve tasfiye ile ilgili işlemler tasfiye memurları tarafından yerine getirilir. Tasfiye halinde, şirket organların (genel kurul ve yönetim organı) görev ve yetkileri, tasfiyenin yapılabilmesi için zorunlu olan, ancak nitelikleri gereği tasfiye memurlarınca yapılamayan işlemlere özgülenir. Daha fazlasını oku

Yönetim Kurulunun Devredemeyeceği Görevler

YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNUN ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULUNA TANIDIĞI DEVREDİLEMEZ GÖREV VE YETKİLER

Soner ALTAŞ

Mali Çözüm Dergisi, Eylül-Ekim 2011

 

936728877_170

ÖZET

13 Ocak 2011 tarihinde kabul edilen ve 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu, anonim şirket yönetim kuruluna devredilemez birtakım görev ve yetkiler tanımıştır. Daha fazlasını oku

Mali Durumu Bozulan Anonim Şirketler

ESKİ VE YENİ TÜRK TİCARET KANUNU ÇERÇEVESİNDE MALİ DURUMU BOZULAN ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI

Soner ALTAŞ

Mali Çözüm Dergisi, Temmuz-Ağustos 2011

8

ÖZET

Gerek 6762 sayılı eski Türk Ticaret Kanunu’nda gerekse 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’nda, anonim şirketin sermayesinin kaybına ve borca batıklığına özel önem verilmiş, şirketin mali durumunun bozulması kademeli bir şekilde ele alınarak bunlara özgü tedbirler sıralanmıştır. Daha fazlasını oku

İnternet Sitesi Zorunluluğu

YENİ TÜRK TİCARET KANUNA GÖRE İNTERNET SİTESİ AÇMA VE YÖNLENDİRİLMİŞ MESAJ BULUNDURMA ZORUNLULUĞU

Soner ALTAŞ

Mali Çözüm Dergisi, Ocak Şubat 2011

6

ÖZET

Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda, teknolojinin gelişimine ve günlük hayatımızdaki yerine paralel olarak, elektronik işlemler ve bilgi toplumu hizmetlerine ilişkin hükümlere de yer verilmiştir. Bu hükümlerden birisi internet sitesine ilişkindir. Daha fazlasını oku

İnternet Sitesi Teknik Rapor Zorunluluğu

İNTERNET SİTESİ KURACAK ŞİRKETLERDE TEKNİK RAPOR ZORUNLULUĞU KALKTI

Soner ALTAŞ

Dünya Gazetesi, 1 Nisan 2015

1Bilindiği üzere, bağımsız denetime tabi olan şirketler, internet sitesi açmak ve bu sitenin belli bir bölümünü kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanmasına özgülemek zorundadırlar. Bu şirketler, internet sitesine ilişkin yükümlülüklerini doğrudan kendileri yerine getirebilecekleri gibi Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcı (kısaca MTHS)’lardan destek hizmeti almak suretiyle de yerine getirebilirler. TTK’nın zorunlu tuttuğu internet sitesi açılmasına ilişkin usul ve esaslar, 31 Mayıs 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik ile düzenlenmiştir. Daha fazlasını oku

Limited Şirket Kuruluşu

YENİ TTK’DA LİMİTED ŞİRKET KURULUŞU İÇİN ÖNGÖRÜLEN TEMEL YENİLİKLER VE DEĞİŞİKLİKLER

Soner ALTAŞ

Mali Çözüm Dergisi, Temmuz Ağustos 2012

ÖZET

6762 sayılı eski Türk Ticaret Kanunu’nda olduğu üzere 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’na göre de kanunen yasak olmayan her türlü amaç ve konu için limited şirket kurulabilecektir. Daha fazlasını oku

Pay Defteri Tutma Zorunluluğu

YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE PAY DEFTERİ TUTMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Soner ALTAŞ

Mali Çözüm Dergisi, Ocak Şubat 2012

ÖZET

Halihazırda yürürlükte bulunan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda anonim ve limited şirketlerce pay defteri tutulması zorunlu tutulduğu halde pay defterinin hiç veya kanuna uygun surette tutulmaması halleri için herhangi bir cezai sorumluluk öngörülmemiştir. Daha fazlasını oku