Arama:
Şirket Kuruluş Sözlemesinin Ticaret Sicili Müdürlüğünce Onaylanması

ŞİRKETİN KURULUŞ SÖZLEŞMESİNİ ONAYLATMAK VE İMZA BEYANNAMESİ ÇIKARTMAK İÇİN ARTIK NOTERE GİTMENİZE GEREK YOK !

 

Soner ALTAŞ

Lebib Yalkın Dergisi, Ocak 2017

 

1. Giriş

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu  (TTK)  ‘nun yürürlüğe girdiği 1 Temmuz 2012 tarihinden 2016 yılı Ekim ayı sonuna kadar ülkemizde 44.831’i anonim şirket, 198.775’i limited şirket olmak üzere yaklaşık 245 bin ticaret şirketi kurulmuştur  . Yeni TTK’nın tek kişilik anonim ile limited şirkete izin vermesi ile birlikte, yeni kurulan bu şirketler içerisinde tek kişilik şirket kuruluşları önemli bir ağırlığa sahiptir.  Mülga 6762 sayılı eski Ticaret Kanunu gibi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun da anonim, limited, kolektif ve komandit şirketlerin kuruluş sözleşmelerindeki imzaların sadece noterce onaylanmasını şart koşmasından dolayı, bu şirketlerin kuruluş sözleşmelerinin tamamı noterler huzurunda imzalanmıştır. Daha fazlasını oku

Şirket Adresini Esas Sözleşmede Belirtmek Zorunlu mudur?

ŞİRKET ADRESİNİ ESAS SÖZLEŞMEYE YAZMAK ZORUNDA DEĞİLSİNİZ!

Soner ALTAŞ

Dünya Gazetesi, 17 Ocak 2016

Ülkemizde 2016 yılı sonu itibariyle yaklaşık 900 bin adet anonim ile limited şirket aktif olarak faaliyet göstermektedir. Bildiğiniz üzere, anonim ve limited şirket kuruluşu için, kurucuların kendi aralarında yazılı bir şirket sözleşmesi tanzim etmeleri ve bu sözleşmeyi noter huzurunda imzalayıp ticaret sicili müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. 2016 yılında yapılan değişiklikle, artık şirket sözleşmelerinin ticaret sicili müdürlüklerinde imzalanması da mümkündür. Daha fazlasını oku

Anonim Şirkette Çıplak Payların Devri

ANONİM ŞİRKETLERDE ÇIPLAK PAYLARIN DEVRİ NASIL YAPILIR?

Soner ALTAŞ

VERGİALGI, 12 Ocak 2017

Herhangi bir senede bağlanmamış olan paylara, çıplak pay denilmektedir. Bilindiği üzere, gerek 6762 sayılı Eski Ticaret Kanunu’nda gerek 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’nda, anonim şirket paylarının devri, sadece basılı pay senetleri yönünden ele almış, pay senedinden bağımsız çıplak payların devrine ilişkin herhangi bir düzenleme getirilmemiştir. Daha fazlasını oku

Limited Şirket Ortaklığından Çıkma ve Çıkarılma

ORTAK, HANGİ HALLERDE LİMİTED ŞİRKETTEN ÇIKABİLİR VEYA ÇIKARILABİLİR?

Soner ALTAŞ

VERGİALGI, 28 Aralık 2016

 

Uygulamada en fazla merak edilen konuların başında, limited şirket ortaklığından çıkma ve çıkarılma gelmektedir. Ülkemizde 2015 yılı sonu itibariyle faal olan limited şirket sayısı 745.430’dir. Genelde aile şirketi olan bu şirketlerde ortakların zaman zaman birbirleri ile geçinememeleri, şirket işlerinde ihtilafa düşmeleri olasıdır. Daha fazlasını oku

Ticari Bilgileri Yazmamanın Azami Cezası

TİCARİ BİLGİLERİ YAZMAMANIN CEZASI

Soner ALTAŞ

VERGİALGI, 18 Aralık 2016

 

Gerçek ve tüzel kişi tacirlerin, 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren, işletmeleriyle ilgili olarak düzenledikleri ticari mektuplarda ve ticari defterlerine yaptıkları kayıtların dayandığı belgelerde sicil numaralarını, ticaret unvanlarını ve işletme merkezlerini göstermeleri zorunludur. Daha fazlasını oku

Kooperatifte Sözleşmeli Avukat Zorunluluğu

KOOPERATİFLERDE SÖZLEŞMELİ AVUKAT BULUNDURMA ZORUNLULUĞU

Soner ALTAŞ

VERGİALGI, 12 Aralık 2016

Kooperatifler, tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek veya geçimlerine ait ihtiyaçlarını işgücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli ortaklıklardır. Daha fazlasını oku

Ticari Belgeler Kaç Yıl Saklanmalıdır?

TİCARİ BELGELER KAÇ YIL SÜREYLE SAKLANMALIDIR?

Soner ALTAŞ

VERGİALGI, 7 Aralık 2016

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 253’üncü maddesinde, defter tutmak mecburiyetinde olanların, tuttukları defterlerle VUK’un üçüncü kısımda yazılı vesikaları, ilgili bulundukları yılı takip eden takvim yılından başlayarak beş yıl süre ile muhafaza etmeye mecbur oldukları belirtilmiştir. Daha fazlasını oku

Şirketler Topluluğunda Bağlılık Raporu Düzenlememenin Cezası

ŞİRKETLER TOPLULUĞUNDA BAĞLILIK RAPORU DÜZENLEMEMENİN CEZASI

Soner ALTAŞ

VERGİALGI, 1 Aralık 2016

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 195 ilâ 209’uncu maddelerinde şirketler topluluğu bazı temel kurallara bağlanmıştır. Bu kurallardan önem arz eden ve cezaî yaptırıma bağlanan hususlardan birisi bağlılık raporu düzenleme yükümlülüğüne dairdir. Ancak, bu husus, uygulamada yeterince bilinmemesi nedeniyle, gözden kaçırılıp ihmal edilebilmektedir. Daha fazlasını oku

Şirketler Topluluğunda Bildirim, Tescil ve İlan Yükümlülükleri

ŞİRKETLER TOPLULUĞUNDA BİLDİRİM, TESCİL VE İLAN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Soner ALTAŞ

VERGİALGI, 21 Kasım 2016

Ülkemizde şirketler topluluğu uygulaması uzun süredir bulunmasına rağmen, eski Türk Ticaret Kanunu’nda şirketler topluluğuna ilişkin herhangi bir düzenlemeye yer verilmemişti. 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’nda ise şirketler topluluğu açık bir şekilde düzenlenmiş, hangi hallerde şirketler topluluğunun var olduğunun kabul edileceği, hakim şirket ile bağlı şirket kavramları açıklığa kavuşturulmuş ve Daha fazlasını oku

Dışlanan Limited Şirket Müdürlerinin Hakları Nelerdir?

ŞİRKET YÖNETİMİNDEN DIŞLANAN LİMİTED ŞİRKET MÜDÜRLERİ NE YAPMALIDIR?

Soner ALTAŞ

VERGİALGI, 16 Kasım 2016

 

Limited şirket müdürlerinin şirketin yönetimine ilişkin görevlerini gereği gibi getirebilmesi için, şirketin bütün iş ve işlemleri hakkında bilgi sahibi olmaları gerekir. Ancak, uygulamada zaman zaman şirket müdürlerinden birinin veya birkaçının bütün iş ve işlemleri kendi elinde toplaması ve diğer müdürü yahut müdürleri şirketin işlemleri hakkında bilgilendirmemesi, onları adeta dışlaması ve bu tavrın genelde sebebiyet verilen şirket zararını, yapılan usulsüz işlemleri gizlemeye dönük olması gibi istenmeyen durumlarla karşılaşılmaktadır. Daha fazlasını oku