Arama:
Anonim Şirketin Temsilinde Yapılan Hatalar

Soner ALTAŞ

Dünya Gazetesi, 3 Aralık 2014

saEski Ticaret Kanunu, anonim şirket yönetim kurulunun en az üç üyeden oluşmasını zorunlu tutmakta iken, 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu tek üyeli yönetim kurullarına izin vermiştir. Bu değişikliğe paralel olarak, anonim şirketin temsili de eski Kanundan farklı olarak düzenlenmiştir. Ancak, yeni hükümlerin uygulayıcılar tarafından yeterince bilinmemesi nedeniyle bazı anonim şirketlerce bu konuda hatalı uygulamalar yapılabilmektedir. Anonim şirketin yönetim ve temsil organı yönetim kuruludur. Anonim şirketi temsile yetkili olanlar, şirketin amacına ve işletme konusuna giren her tür işleri ve hukukî işlemleri, şirket adına yapabilir ve bunun için şirket unvanını kullanabilirler. Daha fazlasını oku

Anonim şirket tek imza ile mi çift imza ile mi temsil edilir?

Soner ALTAŞ

Dünya Gazetesi, 8 Şubat 2014

saBilindiği üzere, anonim şirketin yönetim ve temsil organı, yönetim kuruludur. Bu bağlamda, yönetim kurulu, şirketin amacına ve işletme konusuna giren işleri ve işlemleri şirket adına yapmaya yetkilidir. Yönetim kurulu, şirkete ilişkin işlemleri, ticaret unvanıyla yapmak ve şirketle ilgili belgeleri bu unvan altında imzalamak zorundadır.

 

YTTK’nın 373. maddesinde ise “Yönetim kurulu, temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararının noterce onaylanmış suretini, tescil ve ilân edilmek üzere ticaret siciline verir.” denilmektedir. Bu itibarla, yönetim kurulunun, şirketi temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir bir karar alması ve bu kararın noterce onaylanmış suretini, tescil ve ilân edilmek üzere ticaret siciline vermesi gerekir. Daha fazlasını oku

Limited Şirketin Temsilinde Yapılan Hatalar

Soner ALTAŞ

Dünya Gazetesi, 24 Ocak 2015

cropped-sa.jpgÖnceki yazılarımızın birinde, anonim şirketin temsilinde yapılan hataları ele almıştık. Bu yazımızda ise limited şirketin temsilinde rastlanılan hatalar üzerinde duracağız. Bildiğiniz üzere, 6762 sayılı eski Ticaret Kanunu’nda aksine bir düzenleme bulunmadığı takdirde, limited şirket müdürü olmak, kurucu ortaklar açısından her bir hak hem de bir yükümlülük olarak öngörülmüştü. 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ise “tüm ortakların, şirketi birlikte yönetmesi dolayısıyla, şirketin yönetiminin ve temsilinin ortaklar için hem hak hem yüküm niteliği taşıması anlamına” gelen bu özden organ ilkesini terk ederek seçilmiş yönetim ilkesini benimsemiş ve limited şirketin yönetimi ile temsilinin şirket sözleşmesi ile düzenlenmesini şart koşmuştur. Daha fazlasını oku